Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wsparcie dla uczelni na kształcenie studentów z niepełnosprawnościami [art. 9 – dostępność, 24 – Edukacja]*

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie projektu nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, który przewiduje dotację dla uczelni na kształcenie studentów z niepełnosprawnościami, ale tylko tych z orzeczeniem o niepełnosprawności.


 


Prof. Irena Lipowicz zwróciła uwagę, że zgodnie z ratyfikowaną przez Polskę 6 września 2012 r. Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych osobą niepełnosprawną jest osoba o długotrwale naruszonej sprawności fizycznej, umysłowej, intelektualnej lub w zakresie zmysłów, co może utrudniać jej pełny i skuteczny udział w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami. Przepisy wskazanej umowy międzynarodowej nie wymagają formalnego orzeczenia o niepełnosprawności. Dla potwierdzenia stanu zdrowia danej osoby powinno więc wystarczyć zaświadczenia lekarskie lub, w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, opinia poradni zdrowia psychicznego. Rzecznik oczekuje na informację Ministerstwa o decyzjach podjętych w przedstawionej sprawie.

Autor informacji: Ewa Wrońska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk