Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sposób rozpatrywania spraw zawieszonych nauczycieli narusza prawo do obrony. RPO przystąpił do sprawy Karty Nauczyciela w TK

Data:
  • Karta Nauczyciela przewiduje rozpatrywanie sprawy dotyczącej zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków na posiedzeniu niejawnym, bez wysłuchania samego nauczyciela lub jego obrońcy
  • Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym ze skargi obywatela w takiej sprawie
  • Wnosi o uznanie zaskarżonego przepisu w zakresie określonym skargą za niezgodny z konstytucyjnym prawem do obrony

Rzecznik zgłosił udział w postępowaniu TK w sprawie skargi konstytucyjnej (sygn. akt SK 62/22) i wniósł o stwierdzenie niekonstytucyjności zaskarżonego przepisu.

Skarżący wniósł, aby TK zbadał kwestię zgodności z Konstytucją art. 85t ust. 6 i 10 Karty Nauczyciela w zakresie, w jakim dopuszcza rozpatrywanie przez właściwe komisje dyscyplinarne, na posiedzeniu niejawnym, odwołania lub zażalenia w przedmiocie zawieszenia nauczyciela w obowiązkach służbowych bez udziału obwinionego lub jego obrońcy.

RPO Marcin Wiącek wnosi o stwierdzenie, że:

  • art. 85t ust. 6 i 10 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w zakresie, w jakim "dozwala na rozpatrzenie odwołania, a w dalszej kolejności zażalenia od zawieszenia nauczyciela w czynnościach przez Komisje Dyscyplinarne działające odpowiednio przy właściwym wojewodzie oraz Ministrze Edukacji Narodowej na posiedzeniu niejawnym bez udziału obwinionego lub jego obrońcy" są niezgodne z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Uzasadnienie stanowiska RPO zostanie przedstawione do 10 grudnia 2022 r.

III.7040.90.2022

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski