Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO powołał Zespół Problemowy do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska

Data:

7 października 2022 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu Problemowego do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Zasady jego funkcjonowania określa zarządzenie nr 41/2022 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Problemowego do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska.

Zadaniem Zespołu jest zapewnianie wsparcia Rzecznikowi Praw Obywatelskich w realizacji jego ustawowych zadań, w szczególności w zakresie analiz i monitoringu ochrony wolności i praw człowieka i obywatela w procesie stanowienia i stosowania prawa z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz ochrony środowiska.

W ramach realizacji swoich zadań zespół przygotowuje m.in. wnioski dotyczące zmian w obowiązującym prawie oraz propozycje zmian systemowych. Przedstawia również uwagi i rekomendacje dotyczące obowiązujących aktów prawnych lub ich projektowanych zmian.

W trakcie spotkania Marcin Wiącek wręczył członkom Zespołu akty powołania. Odbyła się także dyskusja dotycząca zadań Zespołu.

W skład Zespołu weszli zarówno eksperci zewnętrzni, jak i pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

  • Małgorzata Żmudka-Wyrwał (BRPO),
  • dr Aleksander Jakubowski,
  • Tomasz Libera,
  • Joanna Lipnicka (BRPO),
  • prof. dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska,
  • Marek Materka,
  • Tomasz Podlejski,
  • Małgorzata Świętczak (BRPO),
  • prof. dr hab. Daniel Wacinkiewicz.

Pełnienie funkcji Przewodniczącej Zespołu Rzecznik powierzył Małgorzacie Żmudce-Wyrwał  z Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze RPO.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzą zdjęcia wręczenia aktów powołania
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski