Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kierował samochodem "po użyciu" narkotyku - wadliwie skazany. Rzecznik składa kasację

Data:
  • Obywatelowi zarzucono kierowanie samochodem „po użyciu” marihuany
  • Sąd skazał go zaś za prowadzenie auta „pod wpływem” tego narkotyku
  • Popełnił błąd, bo pierwszy czyn jest wykroczeniem, a drugi przestępstwem
  • Te pojęcia nie mogą być ani stosowane zamiennie, ani utożsamiane

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację na korzyść obywatela do Sądu Najwyższego.

Historia sprawy

Obywatel został oskarżony m.in. o to, że „znajdując się w stanie po użyciu środka odurzającego w postaci marihuany w nieustalonej ilości, kierował po drodze publicznej pojazdem mechanicznym”.

Prokuratura zakwalifikowało to jako przestępstwo z art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Głosi on: „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. 

Oprócz tego zarzucono mu kilka przestępstw przeciw mieniu,

W 2014 r. Sąd Rejonowy w W. uznał oskarżonego za  winnego wszystkich czynów. Za czyn z  art. 178a § 1 k.k. skazano go na pół roku pozbawienia wolności. Orzeczono też wobec niego środki karne w postaci: 

  • zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym przez rok,
  • 400 zł świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Orzeczenie zapadło w trybie art. 387 k.p.k, czyli na wniosek oskarżonego o skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Nie sporządzono pisemnego uzasadnienia wyroku. Nie został on zaskarżony i uprawomocnił się. 

Argumentacja RPO

Wyrok w zaskarżonej części nie może się ostać jako dotknięty rażącą i mającą istotny wpływ na treść orzeczenia wadą prawną. Podsądny został bowiem skazany za czyn, który nie wyczerpuje znamion przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. - ani też żadnego innego przestępstwa. 

Doszło zatem do oczywistej, rażącej, o istotnym wpływie na treść orzeczenia, obrazy prawa materialnego, a w konsekwencji wadliwego skazania. 

Warunkiem  odpowiedzialności w tej sprawie musiałoby być prowadzenie przez oskarżonego pojazdu w czasie znajdowania się pod wpływem środka odurzającego. Tymczasem z ustaleń sądu wynika, że oskarżony był nie „pod wpływem” środka odurzającego, ale w stanie po „jego użyciu”.

Do takiej sytuacji odnosi się zaś art. 87 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nim kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 zł.

Rozróżnienie to ma kapitalne znaczenie. Chodzi o granice pomiędzy zachowaniami kwalifikowanymi jako przestępstwa a czynami będącymi wykroczeniami. Pojęcia te nie mogą być stosowane zamiennie ani ze sobą utożsamiane. 

Znajdowanie się „pod wpływem” środka odurzającego cechuje się taką obecnością danej substancji w organizmie człowieka, która oddziałuje na jego funkcje. Stan „po użyciu” środka odurzającego oznacza zaś taką obecnością substancji w organizmie, która nie oddziałuje na jego funkcje. Wskazuje jedynie na zażycie danego środka, co niesie mniejszy ładunek bezprawia. 

Przez całe postępowanie oskarżonemu konsekwentnie zarzucano, a finalnie przypisano, prowadzenie auta w stanie po użyciu środka odurzającego. Wobec tego wadliwe było zakwalifikowanie tego jako przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. - skoro nie wyczerpuje ono znamion „znajdowania się pod wpływem”. 

Jest to co najwyżej wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. Ale przypisanie oskarżonemu tego wykroczenia nie jest już możliwe z uwagi na przedawnienie karalności. 

Rażące naruszenie prawa materialnego ma również istotny wpływ na rozstrzygnięcie  co do kary łącznej pozbawienia wolności. Wyeliminowanie bowiem ze zbiegu przestępstw tego właśnie czynu będzie mieć znaczenie przy jej wymiarze. W przypadku uwzględnienia kasacji Sąd Rejonowy będzie mógł orzec karę łączną w maksymalnym wymiarze roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności  - wskazał w kasacji zastępca RPO Stanisław Trociuk. 

Wnosi o:

  • uchylenie wyroku Sądu Rejonowego w zaskarżonym punkcie i umorzenie w tej części postępowania z powodu ustania karalności wykroczenia z art. 87 § 1 k.w.;
  • uchylenie wyroku Sądu Rejonowego w zakresie rozstrzygnięć następczych (zakaz prowadzenia aut i zapłata);
  • uchylenie wyroku Sądu Rejonowego w zakresie rozstrzygnięcia o karze łącznej pozbawienia wolności i w tak określonym zakresie przekazanie mu sprawy do ponownego rozpoznania.

II.511.835.2018

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-12-06 08:38:58
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-02-01 12:24:38
Opis: Dochodzi informacja o wyroku SN
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2021-12-07 08:35:15
Operator: Łukasz Starzewski