Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Zielonej Górze.

Data
,

W dniach 22-24 sierpnia 2022 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Zielonej Górze (dalej: Zakład, placówka). 

Pracownicy BRPO dokonali oglądu wszystkich pomieszczeń placówki (m.in. pokoi, sanitariatów, sali do rehabilitacji, świetlic), przeprowadzili poufne rozmowy z wybranymi pacjentami, personelem oraz rodzinami pacjentów, a także zapoznali się z wybraną dokumentacją.

Celem wizytacji KMPT było sprawdzenie traktowania oraz warunków pobytu pacjentów w placówce oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania.

Wizytowany Zakład prowadzony jest przez Stowarzyszenie Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze, który jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie stowarzyszenia.

Celem Ośrodka jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie ambulatoryjnym, domowym i stacjonarnym, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę, nadzór lekarski (kontynuacja leczenia farmakologicznego) i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, a także prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych. Powyższe świadczenia medyczne realizowane są w Zakładzie w systemie stacjonarnym i całodobowym. 

Placówka dysponuje 52 miejscami, w czasie wizytacji w Zakładzie przebywało 39 pacjentów (1 komercyjnie, 38 w ramach umowy z NFZ). Wśród tej grupy 19 osób było ubezwłasnowolnionych, a 27 pacjentów stanowiły osoby leżące. 

Placówka zapewnia bardzo dobre warunki bytowe. W trakcie wizytacji w pokojach oraz innych pomieszczeniach było czysto, nie było nieprzyjemnego zapachu.

Praktycznie wszystkie pokoje są dwuosobowe (dwa pokoje przeznaczone są dla pojedynczych pacjentów), a każdy pokój posiada własną łazienkę.

Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, co umożliwia swobodne i bezpieczne poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Pokoje kąpielowe wyposażone są w wanny z regulowaną wysokością oraz specjalistyczne podnośniki kąpielowe. W placówce znajduje się winda. Każdy pokój dysponuje instalacją przyzywową. 

Przedstawiciele KMPT nie uzyskali żadnych sygnałów świadczących o niewłaściwym traktowaniu pacjentów przez personel. W trakcie wizytacji w Zakładzie panowała atmosfera pełna ciepła, szacunku oraz dużego zrozumienia względem wszystkich mieszkańców. 

Poprawy wymaga natomiast kwestia uporządkowania dokumentacji pacjentów placówki. Pracownicy BRPO mieli problemy z ustaleniem różnych kwestii w związku z niedokładnymi informacjami.

Zastrzeżenia przedstawicieli KMPT wzbudził także fakt niedostatecznej ochrony dokumentacji medycznej, która z racji mieszczących się w niej danych wrażliwych, powinna być bardzo staranie zabezpieczana (część dokumentacji medycznej przetrzymywana była w tym samym miejscu co dokumentacja administracyjna, do której dostęp mogły mieć osoby z personelu niebędącego członkami personelu medycznego).

Wzmocnienia wymaga także kwestia mechanizmu skargowego. W placówce jest możliwość złożenia skargi/wniosku/zapytania drogą ustną, telefoniczną bądź e-mailową, jednak brak jest rejestru skarg i wniosków, który porządkowałby te kwestie i dawał przejrzysty obraz tego jak poszczególne sprawy są prowadzone i jak się zakończyły. 

Szczegółowe informacje oraz rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data:
Operator: Grażyna Kalisiewicz