Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli.

Data
,

W dniach 9-10 listopada 2021 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację znajdującego się w obszarze właściwości Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Lesznowoli. W prowadzonych czynnościach udział wzięła także zewnętrzna ekspertka KMPT z zakresu psychologii.

Od 7 października 2021 r. nastąpiła zmiana profilu placówki z męskiego na rodzinny.

Wizytacja ukierunkowana były na sprawdzenie warunków detencji i traktowania osób pozbawionych wolności przebywających w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. W szczególnym zainteresowaniu wizytujących pozostawały kwestie dotyczące: warunków bytowych w placówce oraz realizacji tzw. minimalnych gwarancji antytorturowych, w tym m.in.: prawa do informacji, dostępu do opieki zdrowotnej i pomocy prawnej, możliwości złożenia skargi czy kontaktu ze światem zewnętrznym. 

Wizytujący przeprowadzili rozmowy z Komendantem Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli i jego Zastępcą. Przedstawiciele RPO dokonali oglądu wybranych pomieszczeń, odbyli również rozmowy indywidualne z cudzoziemcami oraz z funkcjonariuszami. W trakcie wizytacji dokonano analizy wybranej dokumentacji dostępnej w ośrodku, sporządzili także dokumentację fotograficzną.

W czasie prowadzonych przez KMPT czynności, Ośrodek w Lesznowoli dysponował w sumie 160 miejscami. W dniach wizytacji w ośrodku przebywało łącznie 150 osób, w tym część w kontenerach mieszkalnych ustawionych w sąsiedztwie placówki. Wizytujący ocenili panujące w placówce warunki bytowe i sanitarne jako dobre. Ośrodek w Lesznowoli pozytywnie wyróżnia się w tym względzie na tle innych placówek w kraju.

Powyższe wnioski mają charakter wstępny. Dalsze obserwacje i rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, mające na celu poprawę sytuacji osób zatrzymanych i wzmocnienie ich ochrony torturami zostaną przedstawione w późniejszym czasie.
 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-11-17 10:49:22
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2021-12-06 13:31:34
Operator: Grażyna Kalisiewicz