Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

Data

W dniu 5 września 2022r. przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur  wizytowały Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych zlokalizowane na terenie Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. 

Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania i warunków detencji osób zatrzymanych przez Policję oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania. 

Przedstawicielki KMPT dokonały oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, odbyły poufną rozmowę z osobą zatrzymaną i funkcjonariuszem pełniącym służbę w PdOZ, zapoznały się z wybraną dokumentacją oraz sporządziły dokumentację fotograficzną. 

Wizytowany PdOZ przygotowany jest na przyjęcie 27 osób w 15 celach. Jednostka nie została wytypowana do osadzania osób z niepełnosprawnościami. W czasie wizytacji w PdOZ przebywały 2 osoby zatrzymane. 

Warunki bytowe w PdOZ oceniono jako dobre. Cele posiadają odpowiedni dostęp do światła dziennego oraz utrzymywane są w czystości. Kilka z nich wymaga drobnych prac remontowych, bowiem na ścianach widoczne są zabrudzenia. W ocenie delegacji ulepszyć należy także działanie systemu wentylacji. 

Przedstawicielki Krajowego Mechanizmu zwróciły uwagę na następujące kwestie wymagające poprawy: 

- regulamin pobytu w PdOZ oraz informacje dotyczące instytucji stojących na straży praw człowieka umieszczone były za kratami okiennymi w pokojach dla osób zatrzymanych, co w ocenie wizytujących znacznie utrudniało zapoznanie się z ich treścią
- kontrola osobista przeprowadzana jest wobec wszystkich osób zatrzymanych w sposób jednoetapowy. Zatrzymani najpierw muszą zdjąć odzież wierzchnią, a następnie bieliznę oraz wykonać przysiad. Ze względu na fakt, że jest to czynność potencjalnie poniżająca oraz wywołująca poczucie zawstydzenia u osób kontrolowanych, powinna być wykonywana w sposób dwuetapowy oraz tylko w określonych przypadkach. 
- służba w PdOZ pełniona jest jednoosobowo. W ocenie KMPT w przypadku większej liczby osób przebywających w tym samym czasie w Pomieszczeniu, 1 funkcjonariusz obecny w PdOZ może nie być w stanie zapewnić bezpieczeństwa, a jednocześnie umożliwić osadzonym realizację ich uprawnień. Znacznie utrudnione może być również reagowanie na zachodzące zdarzenia nadzwyczajne.

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-09-19 14:57:34
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2023-01-17 10:53:43
Operator: Grażyna Kalisiewicz