Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

Data

W dniu 11 kwietnia 2022 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur: Aleksandra Nowicka i Michał Żłobecki przeprowadzili wizytację w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. 

Celem wizytacji KMPT było sprawdzenie traktowania i warunków pobytu osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia w PdOZ oraz przedstawienie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem oraz karaniem. 

Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu dokonali oglądu pomieszczeń PdOZ i poddali analizie wybraną dokumentację. Wizytujący przeprowadzili także rozmowy z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji, Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji KMP, funkcjonariuszami pełniącymi służbę w PdOZ oraz jedną z umieszczonych tam osób.

Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych dysponuje łącznie 20 miejscami (6 pokojów trzyosobowych oraz 1 pokój dwuosobowy, w którym umieszczane są osoby z niepełnosprawnością). W czasie wizytacji w PdOZ osadzone były 3 osoby.
KMPT ocenił panujące w placówce warunki bytowe jako dobre, PdOZ przeszedł generalny remont w 2020 r..

Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu zwrócili uwagę na następujące kwestie wymagające poprawy:
•    z przekazanych informacji wynikało, iż kontrola osobista przeprowadzana jest w sposób jednoetapowy, polegający na rozebraniu się do naga przez osobę przyjmowaną do PdOZ. Takie postępowanie niezgodne jest zarówno z międzynarodowymi standardami jak i przepisami prawa krajowego, jako naruszające godność osoby poddawanej kontroli;
•    regulamin pobytu w PdOZ przytwierdzony był do znajdujących się za kratami szyb okiennych w pokojach dla osób zatrzymanych, co w ocenie wizytujących znacznie utrudniało zapoznanie się z tekstem;
•    spotkania osób osadzonych z prawnikami odbywają się na korytarzu, w jego monitorowanej części. W ocenie KMPT wskazane warunki nie zapewniają poufności rozmów zatrzymanych z pełnomocnikami i mogą w konsekwencji uniemożliwić przekazanie istotnych informacji, np. na temat doświadczonej przez osobę zatrzymaną przemocy.

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-04-21 09:36:41
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2022-07-19 10:29:57
Operator: Grażyna Kalisiewicz