Wizytacja KMPT w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Data

W dniu 6 czerwca 2022 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. 

Celem wizytacji KMPT było sprawdzenie traktowania i warunków pobytu osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia w PdOZ oraz przedstawienie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem oraz karaniem. 

Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu dokonali oglądu pomieszczeń PdOZ i poddali analizie wybraną dokumentację. Wizytujący przeprowadzili także rozmowy z Naczelnikiem Wydziału Prewencji KMP, Kierownikiem PdOZ oraz funkcjonariuszem pełniącym służbę w Pomieszczeniu.

Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych dysponuje łącznie 23 miejscami (6 pokoje trzyosobowe, 7 pokojów dwuosobowych oraz  3 pokoje trzyosobowe). PdOZ zlokalizowany jest na dwóch kondygnacjach, z czego (zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami) na jednej umieszcza się osoby zatrzymane, a na drugiej osoby doprowadzone do wytrzeźwienia.

W momencie rozpoczęcia wizytacji w PdOZ osadzonych było łącznie 6 osób, w tym 3 doprowadzone do wytrzeźwienia. Jednym z zatrzymanych był cudzoziemiec. W czasie prowadzonych czynności 2  osoby zatrzymane zabrane zostały na czynności. 

KMPT ocenił panujące w placówce warunki bytowe jako dobre, PdOZ przeszedł generalny remont w latach 2015 - 2018 r..
Na pozytywną ocenę zasługuje fakt, iż Pomieszczenie dysponuje stałą obsadą etatową. Służbę w Pomieszczeniu pełni łącznie 12 funkcjonariuszy, w tym przynajmniej po 2 na każdej zmianie.

Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu zwrócili uwagę na następujące kwestie wymagające poprawy:

•    regulamin pobytu w PdOZ oraz informacje dotyczące instytucji stojących na straży praw człowieka umieszczone były za kratami okiennymi w pokojach dla osób zatrzymanych, co w ocenie wizytujących znacznie utrudniało zapoznanie się z ich treścią;
•    na pozytywną ocenę zasługuje fakt, iż w Pomieszczeniu znajduje się wózek inwalidzki, udostępniany zatrzymanym osobom z niepełnosprawnością, jak również schodołaz. Niemniej, wizytujący otrzymali informację, iż zatrzymani o ograniczonej mobilności, poruszający się przy pomocy kul ortopedycznych lub laski, nie mają dostępu do własnego sprzętu, co w praktyce uniemożliwia im poruszanie się po pokoju;
•    przedstawiciele KMPT zaobserwowali, że osobom pobieranym na czynności przez funkcjonariuszy z PdOZ założono kajdanki na ręce trzymane z tyłu. Zgodnie z przekazanymi informacjami wskazana praktyka stosowana jest w każdym przypadku, nie jest zatem oparta na zindywidualizowanej ocenie ryzyka w konkretnym przypadku;
•    wbrew międzynarodowym standardom nie wszystkie osoby przyjmowane do Pomieszczenia są uprzednio badane przez lekarza.

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-08-05 08:37:40
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2022-08-05 08:55:28
Operator: Grażyna Kalisiewicz