Wizytacja KMPT w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych przy KPP w Grójcu.

Data

Celem wizytacji KMPT, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzanie sposobu traktowania osób zatrzymanych przebywających w placówce, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, a następnie przedstawianie rekomendacji właściwym władzom w celu poprawy traktowania oraz warunków osób zatrzymanych i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mając na uwadze odpowiednie standardy organizacji międzynarodowych.

Placówka przeznaczona jest dla 11 osób zatrzymanych (6 cel), przy czym w trakcie wizytacji ze względów technicznych wyłączone były 2 cele. Warunki bytowe placówki zostały uznane przez osoby wizytujące za dobre. Wszystkie pomieszczenia były są czyste.

Służba w pomieszczeniu pełniona jest przez jednego policjanta, który jest jednocześnie zastępcą dyżurnego komendy. Z uzyskanych informacji wynika, że podczas służby funkcjonariusz nie jest obecny w PdOZ i pozostaje na stanowisku kierowania.

Wizytujący zwrócili uwagę, że osoby zatrzymywane poddawane są jednoetapowej kontroli osobistej. Ponadto, zgodnie z uzyskanymi informacjami, funkcjonariusze Policji, na żądanie zatrzymanego, informują o fakcie zatrzymania wskazane przez niego osoby trzecie (brak możliwości samodzielnego poinformowania przez osobę zatrzymaną). Dodatkowo regulaminy pobytu w pomieszczeniach wraz z wykazami danych teleadresowych instytucji stających na straży praw człowieka były wywieszone w pokojach dla zatrzymanych na oknach, za drobną kratą, która utrudniała osobom zatrzymanym zapoznanie się z ich treścią.

Wątpliwości przedstawicieli KMPT wzbudziła również praktyka podpisywania protokołów zatrzymania przez obcokrajowców (w dokumentacji brak było adnotacji dotyczącej udziału tłumacza przy podpisywaniu protokołu lub wskazania czy ta osoba władała językiem polskim).

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-08-10 12:46:02
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2021-10-18 10:15:44
Operator: Grażyna Kalisiewicz