Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Placówce Całodobowej Opieki - Domu Seniora Stokrotka w Stobnie.

Data

W dniu 9 sierpnia 2022 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) przeprowadzili wizytację placówki całodobowej opieki pod nazwą Dom Seniora Stokrotka (Stobno 54 g), wpisanej do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem 27.

Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania oraz warunków pobytu mieszkańców i przedstawienie zaleceń, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania.

Wizytujący dokonali oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, zapoznali się z wybraną dokumentacją oraz przeprowadzili rozmowy z wybranymi pracownikami oraz mieszkańcami placówki.

Dom Seniora Stokrotka przeznaczony jest dla 16 mieszkańców w podeszłym wieku. W dniu wizytacji w placówce przebywało 16 osób (kobiet i mężczyzn), żadna z nich nie była ubezwłasnowolniona, ani też umieszczona na mocy postanowienia sądu. Podstawą świadczenia usług jest umowa zawierana pomiędzy podmiotem prowadzącym placówkę a osobą wnoszącą opłatę za usługi (głównie członkowie rodzin) oraz mieszkańcem Domu.

Dom funkcjonuje od 2019 r. Od tego czasu był kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w policach oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Wojewody Zachodniopomorskiego. Został oceniony pozytywnie z drobnymi uchybieniami.

Przedstawiciele KMPT bardzo dobrze ocenili warunki bytowe oraz codzienną opiekę i dbałość o mieszkańców. W placówce nie ma zatrudnionego lekarza ani pielęgniarki. Zapewnienie opieki medycznej leży w gestii rodzin mieszkańców. Korzystają oni ze swoich dotychczasowych przychodni i lekarzy. Mimo tego przedstawiciele KMPT zalecili podjęcie systematycznej współpracy z lekarzem i pielęgniarką, którzy obejmowaliby opieką tych mieszkańców, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny w tym zakresie.

Zarekomendowali także właścicielom placówki, aby każdy nowoprzyjęty mieszkaniec został skonsultowany przez lekarza niezwłocznie po przyjęciu w celu udokumentowanie wszystkich jego chorób, dolegliwości i obrażeń, a także kondycji psychicznej.

Szczegółowe wnioski i zalecenia przedstawione zostaną w raporcie powizytacyjnym.
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Umieszczono odpowiedzi organów
Operator: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Grażyna Kalisiewicz