Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Izbie Wytrzeźwień w Lublinie.

Data

20 czerwca 2022 r. przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadziły wizytację Izby Wytrzeźwień, działającej w ramach Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin w Lublinie (woj. lubelskie). 

Celem wizytacji KMPT było sprawdzenie traktowania oraz warunków pobytu osób zatrzymanych do wytrzeźwienia oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania.

Placówka może przyjąć maksymalnie 20 osób. W trakcie wizytacji w Izbie przebywały trzy osoby do wytrzeźwienia.

Do placówki trafiają osoby dowiezione przez funkcjonariuszy Policji lub strażników Straży Miejskiej jedynie z terenu miasta Lublina, Izba nie ma podpisanych porozumień z okolicznymi gminami. Opłata za pobyt wynosi 343 zł, którą można uiścić na miejscu płacąc kartą płatniczą, co nie jest standardem we wszystkich tego typu placówkach.

Placówka zapewnia bardzo dobre warunki bytowe. Wszystkie sale dla pacjentów są wentylowane. W trakcie wizytacji w pomieszczeniach było czysto, nie było nieprzyjemnego zapachu. 

Sytuacja kadrowa została określona przez kierownictwo Izby jako dobra – na każdej zmianie służbę pełni kierownik zmiany, opiekun, lekarz, porządkowy, a czasem również dodatkowo ratownik medyczny. Bardzo pozytywnie przez przedstawicielki KMPT został oceniony także fakt, iż od poniedziałku do piątku na zmianie dziennej obecny jest także psycholog (przez 4 godziny) oraz pracownik socjalny (przez 8 godzin).

Pozytywną praktyką zasługującą na uwagę jest również system wsparcia skierowany do osób uzależnionych od alkoholu oraz osób w kryzysie bezdomności obejmujący przekazywanie ubrań otrzymywanych od Czerwonego Krzyża oraz Fundacji Uśmiechu z Lublina. Osoby chętne mogą zostać skierowane również do specjalistów lub grup wsparcia świadczących pomoc w leczeniu uzależnień oraz wychodzeniu z kryzysu bezdomności.

Wzmocnienia wymaga natomiast kwestia realizacji prawa do informacji cudzoziemców. Brak było w placówce dokumentów tłumaczonych na inne języki – co istotne, również dokumenty, które podpisują cudzoziemcy, sporządzane są w języku polskim. 

Szczegółowe informacje oraz rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data:
Operator: Grażyna Kalisiewicz