Wizytacja KMPT w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Data
,

W dniach 17-19 maja 2022 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania oraz warunków pobytu mieszkańców i przedstawienie zaleceń, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania.

Wizytujący dokonali oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, zapoznali się z wybraną dokumentacją oraz przeprowadzili rozmowy z wybranymi pracownikami oraz mieszkańcami placówki.

Dom pomocy społecznej w Nakle przeznaczony jest dla 80 osób przewlekle somatycznie chorych. W dniu wizytacji w placówce przebywało 79 osób. W DPS przebywało 11 osób ubezwłasnowolnionych oraz 3 osoby będące w trakcie procedury orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu. 

Przedstawiciele KMPT nie otrzymali sygnałów świadczących o niewłaściwym traktowaniu mieszkańców przez personel, niemniej dostrzeżono kilka obszarów wymagających poprawy. 

Jednym z nich jest zbyt mała dostępność pomocy psychologicznej w placówce. W DPS w Nakle zatrudniona jest jedna psycholożka, która w placówce dostępna jest raz w tygodniu prze sześć godzin. Biorąc pod uwagę, że część dnia pracy pochłania zebranie zespołu opiekuńczo-terapeutycznego oraz wypełnianie i analiza niezbędnej dokumentacji, pozostała ilość czasu w zasadzie uniemożliwia bezpośrednią pracę z mieszkańcami.

Pomimo to należy powiedzieć, że psycholożka ma bardzo dużą wiedzę na temat sytuacji poszczególnych mieszkańców i ich szczególnych potrzeb, jest osobą z wieloletnim doświadczeniem i cechuje ją znaczny poziom empatii i zaangażowania. Pożądanym byłoby zatem zwiększenie zakresu godzinowego w ramach etatu przydzielonego obecnie zatrudnionej specjalistce. 

W placówce panowały dobre warunki sanitarno-bytowe, w pokojach mieszkańców oraz częściach wspólnych panowała czystość i porządek. Niewątpliwą zaletą placówki jest bogate wyposażenie sali rehabilitacyjnej oraz infrastruktura umożliwiająca prowadzenie hydroterapii. W placówce zatrudnionych jest trzech fizjoterapeutów. 

Teren wokół budynku również daje możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu, co w połączeniu z tym, że przez większość doby drzwi zewnętrzne pozostają otwarte, daje dobrą alternatywę dla spędzania czasu w pokoju. 

Szczegółowe wnioski i zalecenia przedstawione zostaną w raporcie powizytacyjnym.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-06-10 09:22:32
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2022-06-10 10:00:02
Operator: Grażyna Kalisiewicz