Wizytacja KMPT w Domu Pomocy Społecznej Kraft Haus w Toruniu.

Data
,

W dniach 12-13 sierpnia 2021 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Dom Pomocy Społecznej Kraft Haus w Toruniu, ul. Szosa Okrężna 3.

Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania, warunków pobytu mieszkańców i rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania. Dodatkowo zweryfikowano też przygotowanie placówki na zagrożenie związane z pandemią koronawirusa.

Przedstawiciele KMPT dokonali oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, zapoznali się z wybraną dokumentacją oraz odbyli poufne rozmowy z mieszkańcami i personelem. 

Dom Pomocy Społecznej Kraft Haus w Toruniu przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Jest w stanie zapewnić opiekę 72 osobom i tyle też mieszkańców przebywało w placówce w dniu wizytacji. 

Podmiotem prowadzącym DPS jest Kujawsko-Pomorska Fundacja Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym z siedzibą w Toruniu (KRS: 0000649044). 
Działalność prowadzona jest na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r., WPS.III.9423.1.2.2018.EA/ArK. 

Warunku bytowe zostały ocenione jako dobre. Mieszkańcy zakwaterowani byli w pokojach 3 i 4 osobowych, z dostępem do łazienki. Wszystkie pomieszczenia były utrzymane w czystości i odpowiednio wyposażone. DPS był dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Wizytujący nie otrzymali sygnałów świadczących o złym traktowaniu mieszkańców przez personel. Przeciwnie, opinie na temat pracowników były bardzo ciepłe i serdeczne. W czasie swojego pobytu przedstawiciele KMPT zwrócili uwagę na empatię, cierpliwość, asertywność i profesjonalizm pracowników. Mieszkańcy byli też zadbani pod względem higienicznym.

Minimum raz na dwa tygodnie do DPS przyjeżdża lekarz psychiatra. Placówka nie zatrudnia natomiast psychologa. Mieszkańcy mają dostęp do lekarza POZ oraz lekarzy specjalistów. 

Opieka pielęgniarska sprawowana była łącznie przez 4 pielęgniarki pracujące
w systemie zmianowym od poniedziałku do soboty, w godz. 8-16. W skład dziennej zmiany wchodzili m.in. pielęgniarka i 5 opiekunek. W godzinach nocnych na zmianie obecne są 2 opiekunki. 

W czasie wizytacji mieszkańcy mogli swobodnie poruszać się po terenie domu, wychodzić na zewnętrzny teren rekreacyjny oraz poza teren DPS (o ile stan ich zdrowia na to pozwalał). Mieli dostęp do telefonu oraz możliwość odwiedzin przez swoich bliskich. 
Większość mieszkańców jest zaszczepiona dwoma dawkami szczepionki przeciwko koronawirusowi. Placówka dysponuje prewencyjnymi środkami ochrony osobistej – maseczkami, rękawiczkami, płynem do dezynfekcji rąk. 
KMPT widzi potrzebę przeszkolenia pracowników DPS z Protokołu stambulskiego, tj. oficjalnego podręcznika ONZ dotyczącego diagnozowania oraz dokumentowania przypadków tortur i innych form okrutnego traktowania. Dokument ten dostępny jest w polskiej wersji językowej i odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu i zwalczaniu tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest również zapewnienie pracownikom regularnej superwizji, która pozwoli na rozładowanie napięć powstałych wskutek wykonywanych obowiązków służbowych oraz omówienie sytuacji trudnych i metod zaradczych, co może również zapobiec wypaleniu zawodowemu. Wparcie personelu jest bowiem niezwykle istotne w czasie pandemii, gdzie wprowadzane ograniczenia mogą powodować wzrost napięcia i występowanie sytuacji konfliktowych.

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji. 


 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-08-25 14:32:06
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2021-08-25 14:33:20
Operator: Grażyna Kalisiewicz