Wizytacja KMPT w Domu Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa w Bramkach.

Data
,

W dniach 23-30 lipca 2021 r. przedstawicielka KMPT realizowała rozmowy za pomocą komunikatora Skype z mieszkańcami i personelem Domu Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa w Bramkach (dalej: DPS, Dom, placówka).

Dom Pomocy Społecznej w Bramkach (woj. mazowieckie) jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, której organem założycielskim jest Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Bezpośredni nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Warszawski Zachodni. DPS w Bramkach przeznaczony jest dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych. 

Dom jest jedną z nielicznych placówek, która oferuje różne formy mieszkalnictwa, dostosowane do każdego stopnia możliwości psychofizycznych mieszkańców, służące pełnej rehabilitacji społecznej. Osoby wymagające pomocy i opieki w każdej sferze funkcjonowania znajdują się w budynku głównym, zapewniającym całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu medycznego, opiekuńczego i terapeutycznego. Osoby sprawniejsze fizycznie i psychicznie, wymagające pomocy tylko w określonych sferach funkcjonowania, mają możliwość zamieszkania w Hostelu – nowoczesnej formie mieszkalnictwa opartej na budowaniu prawidłowych wzajemnych relacjach pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, pod dyskretnym nadzorem wykwalifikowanej kadry.  Dla osób niepełnosprawnych, trafiających do placówki, a umiejących już radzić sobie z podstawowymi zadaniami dnia codziennego, proponowany jest Dom Rodzinny w Górnej Wsi. W Domu tym osoby niepełnosprawne mają możliwość funkcjonowania w warunkach nie odbiegających od panujących w rodzinach, ucząc się jednocześnie samodzielności i podejmowania decyzji związanych z ich życiem. Na co dzień mieszkańcy, przy niewielkiej pomocy personelu, prowadzą gospodarstwo domowe, opiekują się zwierzętami domowymi oraz pielęgnują ogród.

Hostel i Dom Rodzinny dysponuje dwu - osobowymi pokojami z łazienkami o wysokim standardzie oraz kuchnią wyposażoną w nowoczesny sprzęt gospodarstwa domowego. Doborem współmieszkańców w pokojach zajmuje się zespół opiekuńczo terapeutyczny i psycholog. Budynek główny DPS posiada miejsca w pokojach 1, 2, 3 i 4 – osobowych. W budynku tym pokoje nie mają łazienek – są one wspólne i znajdują się na korytarzu, pokoje te pozbawione są także balkonów.

Ogólna pojemność Domu wynosi 170 miejsc, w czasie prowadzenia wideo-rozmów w DPS przebywało 161 mieszkańców. Dwudziestu ośmiu mieszkańców Domu przebywało tam na mocy postanowienia sądu, 51 osób było ubezwłasnowolnionych. W sumie przeprowadzono 18 wideo-rozmów z: 14 mieszkańcami, Zastępczynią Dyrektora placówki, opiekunką, pielęgniarką oraz psycholożką. Rozmowy odbywały się w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, w warunkach poufności, bez obecności osób trzecich. Wszyscy rozmówcy i Zastępczyni Dyrektora DPS zostali poinformowani o zasadach prowadzenia rozmów i zakazie represji z art. 21 ust. 1 OPCAT. 

22 lipca 2021 r. przedstawicielka KMPT skontaktowała się telefonicznie z Zastępczynią Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bramkach (Dyrektor placówki przebywał na zwolnieniu lekarskim), podczas której poinformowała o chęci przeprowadzenia wizytacji zdalnej w postaci rozmów z wybranymi mieszkańcami przebywającymi w placówce. Przekazała także informacje dotyczące kwestii formalnych oraz wykaz dokumentacji, które potrzebne są do przeprowadzenia rozmów oraz do analizy dokumentacji w późniejszym czasie. Współpraca ze strony Zastępczyni Dyrektora placówki i personelu była bardzo dobra i przebiegała bez żadnych zastrzeżeń. Poniżej przedstawiono wstępne wnioski z rozmów:
1.    Wizytująca nie otrzymała żadnych sygnałów dotyczących złego traktowania mieszkańców ze strony personelu. Z przeprowadzonych rozmów wynika, iż osoby zamieszkujące DPS traktowane są z szacunkiem i troską, panuje tam rodzinna atmosfera.
2.    Na przełomie listopada i grudnia 2020 r. miało miejsce ognisko zachorowań, ale mieszkańcy przechodzili zakażenie bardzo łagodnie, jedynie trzy osoby trafiły do szpitala. Placówka w tym okresie zabezpieczyła właściwą opiekę i pielęgnację chorych pacjentów, postępując ściśle według wskazań Sanepidu oraz Urzędu Wojewódzkiego. Placówka została wtedy podzielona na strefy, personel został zaopatrzony w odpowiednie środki ochrony osobistej oraz przeszkolony w zakresie ich właściwego użytkowania i utylizowania. 
3.    Na dzień 24 lipca 2021 r. 99% mieszkańców było zaszczepionych, jedynie 4 osoby nie zostały zaszczepione (z przyczyn zdrowotnych).
4.    W trakcie trwania pandemii, każdy nowo przybyły mieszkaniec (oraz ten, który powrócił ze szpitala), udawał się na kwarantannę, która trwała do dwóch tygodni. W tym czasie nie mógł opuszczać pokoju, posiłki były mu dostarczane przez personel. Po przybyciu do placówki nowy mieszkaniec badany jest przez pielęgniarkę – informacje dotyczące m.in. stanu skóry, ciśnienia, skali Bartel, ewentualnych obrażeń, zapisywane są w dokumentacji pielęgniarskiej, która dołączana jest do dokumentacji medycznej. Po dokonaniu oglądu mieszkańca przez pielęgniarkę, jest on także każdorazowo badany przez lekarza (lekarz przyjeżdża do placówki, bądź mieszkaniec wieziony jest na wizytę do przychodni). Od kilku miesięcy, kiedy nowo przybyli mieszkańcy są już zaszczepieni, nie udają się na kwarantannę, trafiają od razu do pokoju ogólnego. Nowo przybyły mieszkaniec, na maksimum 72h przed przyjazdem do placówki, musi mieć także zrobiony test na obecność koronawirusa - przyjmowani są jedynie mieszkańcy z wynikiem negatywnym.  
5.    Widzenia całkowicie wstrzymane były jedynie w listopadzie, grudniu oraz na początku stycznia. W okresie pandemii organizowane były one zazwyczaj na świeżym powietrzu lub w specjalnym pomieszczeniu, gdzie osoby dzieliła pleksa. Przez cały okres pandemii, w trakcie odwiedzin, obowiązują także środki ochrony osobistej. Aktualnie odwiedziny mieszkańców w żaden sposób nie są ograniczane, należy jedynie umówić się na konkretny dzień i godzinę.
6.    W Domu prowadzona jest terapia zajęciowa, bogaty wachlarz różnorodnych form terapii składa się m.in. z: zajęć plastycznych, muzycznych, kulinarnych, zajęć z chustą animacyjną, hortiterapii, ścieżki zdrowia, siłowni, spotkań z seniorami z innych placówek oraz z dziećmi z przedszkoli bądź szkół. Na terenie DPS dostępna jest także dla mieszkańców tężnia. W czasie pandemii część zajęć była okrojona – zajęcia odbywały się rzadziej, w mniejszych grupach, był zakaz spotykania się z ludźmi z zewnątrz. Aktualnie wszystko stopniowo powraca do stanu z przed pandemii.
7.    Placówka nie prowadzi oddziaływań fizjoterapeutycznych, nie jest także zatrudniony na stałe rehabilitant. Dwa razy w tygodniu delegowany jest do DPS rehabilitant z pobliskiej przychodni (w wymiarze ¼ etatu).
8.    Z rozmów z personelem oraz z mieszkańcami wynika, iż w Domu nie są stosowane żadne środki przymusu bezpośredniego. W przypadku silnego pobudzenia mieszkańca bądź zachowań agresywnych, personel stara się uspokoić takiego mieszkańca rozmową, tłumaczeniem, często wystarczy zabrać taką osobę na spacer bądź na herbatę - wtedy się uspokaja. Gdy te metody nie przynoszą efektów, wzywania jest karetka pogotowia.
9.    W Domu zatrudnionych jest 3 psychologów (na cały etat), jednak w praktyce dwóch pracuje z mieszkańcami, gdyż trzeci przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim. W trakcie trwania pandemii psycholog wskazywał na wzmożoną pracę z mieszkańcami w zakresie wyciszania i tonowania ich negatywnych emocji oraz pracę relaksacyjną. Z uzyskanych informacji wynika także, iż w minionym roku psycholog stanowił duże wsparcie dla personelu.
10.     W placówce zatrudniona jest katechetka, na pełen etat, która przyjeżdża do mieszkańców trzy razy w tygodniu. W tym czasie uczy ich modlitw, prowadzi katechezę, wspólnie śpiewa z mieszkańcami. Ponadto co niedzielę odprawiana jest także msza przez księdza z pobliskiej parafii (w okresie pandemii, od września do marca wizyty księdza w Domu były wstrzymane).
 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-08-25 14:49:33
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2021-08-25 14:49:33
Operator: Grażyna Kalisiewicz