Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy

Data
,

W dniach 10 – 12 października 2022 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. W wizytacji udział wzięła także lekarka, zewnętrzna ekspertka KMPT. 

Celem wizytacji KMPT było sprawdzenie traktowania i warunków pobytu osób osadzonych oraz przedstawienie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem oraz karaniem. W zainteresowaniu wizytujących pozostawały również m.in. kwestie dotyczące działalności Szpitala Aresztu Śledczego oraz wpływu znowelizowanych w ostatnim czasie przepisów Kodeksu karnego wykonawczego na sytuację osób osadzonych.

Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu otrzymali informacje na temat funkcjonowania placówki od dyrektora jednostki i jego zastępców, a także od dyrektora Szpitala Aresztu Śledczego. Wizytujący dokonali oglądu wybranych pomieszczeń, przeprowadzili rozmowy z osobami pozbawionymi wolności i funkcjonariuszami oraz poddali analizie wybraną dokumentację. 

Areszt Śledczy w Bydgoszczy przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn i kobiet oraz skazanych mężczyzn - recydywistów skierowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego.  W wizytowanej jednostce znajdują się także: oddział zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych kobiet i kobiet odbywających karę po raz pierwszy. Ogólna pojemność Aresztu Śledczego w Bydgoszczy wynosi 451 miejsc. W dniu rozpoczęcia wizytacji ewidencyjny stan osadzonych wynosił 404 osoby.

Funkcjonujący na terenie jednostki Szpital dysponuje łącznie 70 miejscami na dwóch oddziałach: Oddziale Wieloprofilowym Zachowawczym oraz Chirurgii. W W dniu rozpoczęcia wizytacji w Szpitalu przebywało łącznie 55 pacjentów.

Ponadto w jednostce umieszcza się osoby skierowane do ośrodka diagnostycznego oraz objęte programem substytucji metadonowej.

W zakresie panujących w Areszcie warunków bytowo-sanitarnych KMPT pozytywnie ocenił dążenie kierownictwa do modernizacji jednostki. Konieczne są jednak dalsze działania zmierzające do poprawy warunków materialnych, w tym do zapewnienia odpowiednej dostępności naturalnego światła we wszystkich celach mieszkalnych, czy pełnego dostosowania jednostki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Pomimo pozytywnych, co do zasady, opinii na temat świadczonej w jednostce opieki medycznej, niepokój KMPT budzą informacje dotyczące braków kadrowych i wynikające z tego opóźnienia w realizacji świadczeń. Wizytujący uzyskali także informację na temat nieadekwatnej do rzeczywistych potrzeb dostępności psychologów.

Z odebranych informacji wynika, iż standardem podczas wizyt lekarskich jest obecność funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego. Lekarze stanowią grupę zawodową, której osadzeni przekazać mogą informacje na temat wstydliwych dolegliwości lub też dotyczące przypadków niewłaściwego traktowania. Należy zatem stworzyć ku temu odpowiednie warunki i w każdym przypadku uzależniać obecność funkcjonariusza od obowiązujących przepisów i indywidualnej oceny ryzyka.

Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu odnotowali również zmiany w organizacji pomieszczeń wychowawców i psychologów, zmierzające do zwiększenia poziomu ich bezpieczeństwa podczas kontaktu z osadzonymi. Rozumiejąc zasadność wprowadzenia zmian, KMPT stoi na stanowisku, iż powinny być one proporcjonalne do rzeczywistego zagrożenia. 

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-10-25 12:29:39
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2023-02-06 11:31:09
Operator: Grażyna Kalisiewicz