Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT ad hoc w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie.

Data

W dniu 12 listopada 2021 r. przedstawicielka Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (dalej: KMPT, Krajowy Mechanizm) przeprowadziła wizytację ad hoc Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych Komendy Stołecznej Policji (dalej: PdOZ), w związku z zatrzymaniami podczas Marszu Niepodległości, w dniu poprzednim. W trakcie wizytacji w PdOZ przebywały cztery osoby zatrzymane, z czego dwie pobrano wcześniej na czynności i ostatecznie rozmowy przeprowadzono z dwoma zatrzymanymi.

Pierwsza osoba, z którą przedstawicielka KMPT przeprowadziła rozmowę została zatrzymana w związku ze znieważeniem funkcjonariusza Policji (art. 226 § 1 k.k.), jednak w trakcie rozmowy zatrzymany twierdził, iż taka sytuacja nie miała miejsca i nie rozumie czemu został zatrzymany. Podczas stosowania środków przymusu bezpośredniego, w trakcie zatrzymania, rozmówca doznał urazu ręki, w postaci złamania „1/3 trzonu kości ramiennej prawej z odłamem pośrednim”. Zatrzymany odbył konsultację ortopedyczną w Szpitalu na Solcu, w trakcie której wykonano RTG ręki i założono „longetę gipsową ramienno-dłoniową i chustę trójkątną”. Pacjent mimo zaleceń lekarza, propozycji hospitalizacji i leczenia operacyjnego, świadomie nie wyraził zgody na przyjęcie go do oddziału ortopedii (poinformowany o możliwych zagrożeniach podpisał stosowne oświadczenie). W trakcie transportu zatrzymany nie był skuty kajdankami, badanie lekarskie odbyło się bez obecności funkcjonariusza.

Zatrzymany nie miał żadnych zastrzeżeń co do sposobu traktowania go przez policjantów na komendzie przy ul. Wilczej, gdzie został sporządzany protokół zatrzymania. Zatrzymany żądał kontaktu z adwokatem (co zostało mu umożliwione) oraz powiadomienia osoby bliskiej o zatrzymaniu (rozmówca mógł sam, w obecności funkcjonariusza powiadomić o tym fakcie swoją partnerkę). Zarówno na Komendzie przy ul. Wilczej, jak i w PdOZ Komendy Stołecznej, zatrzymany został pobieżnie przeszukany, nie przeprowadzono kontroli osobistej. W związku z urazem prawej ręki, zatrzymany nie podpisał protokołu zatrzymania, jak również pouczenia o uprawnieniach. Rozmówca nie miał żadnych zastrzeżeń co do sposobu traktowania go przez policjantów w PdOZ.
Drugi rozmówca został zatrzymany w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza Policji (art. 222 § 1 k.k.) - nie przyznaje się do winy, twierdząc, iż nie uderzył żadnego policjanta. Transportowany był w kajdankach, zapiętych na ręce trzymane z tyłu.

Zatrzymany w trakcie rozmowy nie zgłaszał żadnych uwag co do sposobu traktowania go przez funkcjonariuszy Policji, nie zgadzał się natomiast z samym faktem zatrzymania. Na prośbę rozmówcy, powiadomiono jego partnerkę o fakcie zatrzymania, nie skorzystał natomiast z możliwości kontaktu z adwokatem. Mimo, iż nie żądał badania lekarskiego, a według informacji zawartych w protokole zatrzymania „według oświadczenia ustnego osoba zdrowa, nie przyjmuje leków na stałe. Brak widocznych zewnętrznych obrażeń ciała, nie leczy się psychiatrycznie, brak objawów Covid” – został zbadany przez lekarza w szpitalu na Solcu (w obecności funkcjonariusza). Przed osadzeniem w PdOZ, przeprowadzona została kontrola osobista, w sposób jednoetapowy, w obecności jednego policjanta. Zatrzymany musiał rozebrać się do bielizny, następnie zsunąć ją do kostek i zrobić przysiad. Sposób traktowania go przez funkcjonariuszy Policji w PdOZ, rozmówca określił jako dobry.
 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-11-16 12:57:38
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz