Wizytacja KMPT ad hoc w miejscach pozbawienia wolności pozostających pod nadzorem Straży Granicznej w Michałowie, Bobrownikach, Narewce oraz w Centrum Rejestracji Cudzoziemców w Dubiczach Cerkiewnych i Połowcach podległych Placówce SG w Czeremsze.

Data

Przedstawiciel KMPT przeprowadził niezapowiedziane wcześniej wizytacje Placówek Straży Granicznej w Michałowie i Bobrownikach, a 22 października Placówki SG w Narewce oraz Centrów Rejestracji Cudzoziemców działających przy Placówkach SG w Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze – Połowcach.

Celem wizytacji było zbadanie i ocena stanu przestrzegania praw cudzoziemców ujętych i zatrzymanych przez Straż Graniczną po przekroczeniu granicy RP, w tym także ocena warunków, w jakich cudzoziemcy przebywali po zatrzymaniu  oraz dostępu do procedury ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodową.

Podobnie jak podczas poprzednich wizytacji, w sferze zainteresowania Biura RPO pozostawało też stosowanie przez Straż Graniczną procedury zawracania cudzoziemców do granicy państwa, wprowadzonej rozporządzeniem MSWiA z 20 sierpnia 2021 r. 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-12-21 13:18:24
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz