Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja ad hoc KMPT w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli - protest głodowy cudzoziemców umieszczonych w detencji.

Data

W dniu 29 kwietnia 2022 r. przedstawiciel Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Michał Żłobecki przeprowadził wizytację w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli.

Wizyta odbyła się w związku z protestem głodowym prowadzonym w okresie od 19 do 28 kwietnia br., przez pięciu obywateli Syrii. Równoległą i niezależną wizytację w SOC przeprowadzili tego dnia: Marcin Sośniak i Agnieszka Szmajdzińska z zajmującego się ochroną praw migrantów Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO oraz Maciej Grześkowiak, Główny Koordynator ds. Współpracy Naukowej w Biurze RPO.

Celem wizytacji KMPT było sprawdzenie sytuacji obcokrajowców, którzy prowadzili protest, w tym m.in.: obowiązujących w placówce procedur postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji o charakterze nadzwyczajnym i stopnia ich wdrożenia w przedmiotowej kwestii, działań podjętych przez Straż Graniczną ukierunkowanych na zakończenie protestu, a także traktowania cudzoziemców i zapewnionej im opieki medycznej.

W toku prowadzonych działań przedstawiciel KMPT odbył rozmowy z Zastępcą Komendanta Placówki SG, będącego jednocześnie Kierownikiem SOC, a także z zatrudnioną w placówce pielęgniarką oraz z trzema spośród pięciu protestujących cudzoziemców. 

Z wyjaśnień osób uczestniczących w proteście głodowym wynikało, iż podjęte przez nich działania stanowiły odpowiedź na przedłużające się postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce oraz związany z tym pobyt w detencji.

W dniu rozpoczęcia protestu mężczyźni przekazali Szefowi Urzędu ds. Cudzoziemców, Komendantowi Głównemu SG oraz Komendantowi PSG w Lesznowoli pismo dotyczące przyczyn podjętych działań. Zgłosili także postulat zwolnienia z detencji i umieszczenia w ośrodku typu otwartego.

Jak wynika z przekazanych informacji, cudzoziemcy prowadzili protest w swoich pokojach, a w jego ramach odmówili przyjmowania posiłków, spożywali wyłącznie wodę i kawę. W związku z powyższym przedstawiciele personelu medycznego każdego dnia dokonywali dwukrotnego sprawdzenia parametrów życiowych, m.in. temperatury ciała, pulsu, saturacji, ciśnienia tętniczego. Sprawdzano także wagę cudzoziemców oraz poziom glukozy we krwi. Cudzoziemcy, pytani o samopoczucie po zakończeniu głodówki, wskazywali na ogólne osłabienie organizmu wynikające z nieprzyjmowania pokarmów.

Protestujący nie zgłaszali, aby w związku z protestem głodowym spotkały ich negatywne konsekwencje ze strony funkcjonariuszy. Jak wskazali, odwiedzani byli w swoich pokojach przez pracowników biblioteki. Odbyli także indywidualne rozmowy z zatrudnioną w SOC psycholożką, mieli jednak zgłaszać chęć spotkania z zewnętrznym psychologiem, natomiast prośba ta nie została spełniona.

Protest zakończył się po spotkaniu cudzoziemców z przedstawicielem Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w dniu 28 kwietnia 2022 r. (w spotkaniu wziął także udział Komendant Placówki SG w Lesznowoli).

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz