Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie w Sądzie Okręgowym w Płocku dotyczące KOZZD

Data:

16 listopada 2023 r. zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Wojciech Brzozowski oraz dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar Ewa Dawidziuk odbyli spotkanie z prezesem Sądu Okręgowego w Płocku, sędziami orzekającymi w sprawach pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD) i sędzią wizytator tej placówki.

Przedmiotem spotkania były problemy systemowe KOZZD, które są przedmiotem zainteresowania Rzecznika od początku funkcjonowania tej placówki. Jest ona systematycznie wizytowana przez sędzię wizytator, a sędziowie w Sądzie Rejonowym w Gostyninie i w Sądzie Okręgowym w Płocku systematycznie rozpoznają sprawy kierowane przez pacjentów KOZZD – zarówno te o zadośćuczynienie, jak i o zwolnienie z Ośrodka w Gostyninie bądź Czersku.

Rozmowa odnosiła się do zmian, jakie zachodziły na przestrzeni 10 lat funkcjonowania KOZZD. Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, że niezbędne są kompleksowe zmiany ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Zwracano uwagę na problemy związane z:

  • zapewnieniem świadczeń zdrowotnych pacjentom KOZZD, 
  • sytuacją prawną filii w Czersku, 
  • osadzeniem procedury dotyczącej pacjentów Ośrodka w procedurze cywilnej,
  • opiniami biegłych,
  • procedowaniem w sprawie zwolnienia z Ośrodka,
  • sprawami związanymi z udzielaniem zezwolenia na czasowy pobyt poza KOZZD.
Autor informacji: Dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski