Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zmiana PESEL - utrata dostępu do cyfrowego certyfikatu szczepienia. RPO interweniuje w MZ. AKTUALIZACJA: Resort pracuje nad rozwiązaniem

Data:
Tagi: Szczepienia
  • Osoba, której zmieniono numer PESEL, traci dostęp do unijnego cyfrowego potwierdzenia szczepienia przeciwko COVID-1
  • Pani Iza poskarżyła się na to Rzecznikowi Praw Obywatelskich, który pyta resort zdrowia, jak zamierza rozwiązać taki problem
  • Pracujemy nad rozwiązaniem problemu - odpowiada resort zdrowia 

Do RPO wpłynął wniosek obywatelki o pomoc w odzyskaniu certyfikatu szczepienia, który uzyskała szczepiąc się w czerwcu - gdy miała jeszcze poprzedni PESEL. Numer ten potem został zmieniony i zaktualizowany we wszystkich systemach.

Po tym jej certyfikat szczepienia przestał być widoczny w aplikacji Indywidualne Konto Pacjenta. W Centrum e-Zdrowia dostała informację o braku zgody na przepisanie danych pacjenta ze starego numeru PESEL na nowy.

W sierpniu 2021 r. RPO wystąpił w tej sprawie do dyrektora Centrum e-Zdrowia. To ono jest administratorem systemu gromadzącego informacje o szczepieniach, odpowiada też za wydawanie Unijnego Certyfikatu Cyfrowego COVID w Polsce.

W ocenie RPO zgłoszenie obywatela legitymującego się nowym numerem identyfikacyjnym, dotyczące utraty dostępu do dokumentacji medycznej, powinno zostać rozpatrzone z uwzględnieniem  rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID oraz ochrony danych osobowych.

Centrum e-Zdrowia powinno zatem wydać nowy unijny certyfikat cyfrowy COVID z aktualnymi danymi osobowymi zgłaszającego.

W odpowiedzi dyrektor Departamentu Wdrożeń Systemu e-Zdrowia wyjaśnił, że Centrum nie ma obecnie możliwości przepisania dokumentacji medycznej dotyczącej szczepień z poprzedniego na nowo nadany numer PESEL. W związku z tym problem skierowano do Ministerstwa Zdrowia.

Dlatego teraz RPO pyta Michała Dzięgielewskiego, dyrektora Departamentu Lecznictwa MZ, jak resort zamierza rozwiązać problem braku dostępu osób, którym zmieniono numer PESEL, do unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Odpowiedź MZ

Analizując przesłane zgłoszenie, informuję, że w świetle obecnie przyjętych rozwiązań technicznych, dane w aplikacji IKP są przyporządkowane do tego numeru PESEL, na który następuje logowanie przez Węzeł Krajowy, bez możliwości powiązania do danych zgromadzonych na innym profilu aplikacji IKP.

Tym samym w systemie nie ma relacji ze wcześniejszymi danymi medycznymi przyporządkowanymi do poprzedniego numeru PESEL oraz możliwości zapewniania dostępu do wygenerowanego UCC w przypadku, jeśli dana osoba miała zmieniony numer PESEL.

Ponadto należy zauważyć, że UCC jest wydawany na podstawie dokumentacji medycznej, która w tym przypadku opierała się o stary numer PESEL, co oznacza konieczność opracowania procedury zmiany danych 1 Unijne Cyfrowe Zaświadczenia COVID w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1) (dalej: rozporządzenie w sprawie UCC).  także w dokumentacji medycznej (karta szczepień) wystawionej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Należy również wyjaśnić, iż zgodnie z § 2 ust. 27 rozporządzenia, UCC wydaje minister właściwy do spraw zdrowia, który zarazem jest administratorem danych osobowych. Centrum e-Zdrowia jako jednostka podległa Ministrowi Zdrowia właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia jest administratorem systemu i odpowiada jedynie za techniczne aspekty wydawania tego dokumentu i całej aplikacji IKP.

W związku z powyższym i w odpowiedzi na pismo, wskazuję iż obowiązki administratora danych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ciążą na Ministrze Zdrowia, a nie na Centrum e-Zdrowia.

Aktualnie wspólnie z Centrum e-Zdrowia analizujemy możliwości rozwiązania przedmiotowego zgłoszenia oraz wypracowujemy ścieżkę postępowania w przypadku otrzymywania tego typu zgłoszeń. Ze strony resortu zdrowia chcemy zaproponować osobom zgłaszającym utratę swojego UCC w wyniku zmiany numeru PESEL tymczasowe rozwiązanie, które będzie polegało na wprowadzeniu aktualnych danych na nowej karcie szczepień, co pozwoli na wygenerowanie nowego UCC dostępnego na aktualnym profilu aplikacji IKP.

Jednocześnie zamierzamy pracować nad rozwiązaniem docelowym, które najprawdopodobniej będzie wymagało zaimplementowania nowych rozwiązań w systemie e-Zdrowie (w Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, w tzw. systemie P1)

V.7013.72.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski