ZAPOWIEDŹ: III edycja konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych

Data:

Na początku 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich już po raz trzeci zaprosi przedstawicieli organizacji pozarządowych i środowisk naukowych do zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich jako niezależny organ ds. równego traktowania jest zobowiązany, zgodnie z art. 17b pkt 2 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, do prowadzenia niezależnych badań dotyczących dyskryminacji ze względu na następujące przesłanki: płeć, rasa, pochodzenie etniczne i narodowość, religia, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientacja seksualna.

W ramach konsultacji zostanie uruchomiony formularz elektroniczny, w który będzie należało wpisać krótki temat odnoszący się do jednej z w/w przesłanek oraz krótkie uzasadnienie dla tego wyboru. Rzecznik podda propozycje opinii ekspertów, m.in. by zapytać, czy podobne badania były już realizowane. Następnie dokona wyboru tematów do badań na lata 2019-2020.

Badania nie będą zlecane autorom propozycji. Wybór podmiotu wykonującego badanie na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi zasady udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków budżetowych.

Prosimy o refleksję i zaangażowanie w konsultacje. Wkrótce więcej informacji.

Zobacz Raporty RPO dotyczące zrealizowanych badań: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zasada-rownego-traktowania-prawo-i-praktyka-raporty-rpo (seria zasada równego traktowania. prawo i praktyka)

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2017-12-15 14:43:12
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-05-02 11:45:10
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także