Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czym są badania antydyskryminacyjne?

Data:

Badania antydyskryminacyjne mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują zarówno analizę prawną, analizę wniosków kierowanych do RPO, ekspertyzy zewnętrzne, badania społeczne z wykorzystaniem narzędzi socjologicznych, etnograficznych, antropologicznych, psychologicznych i innych.

Badania antydyskryminacyjne ukierunkowane są na pogłębienie wiedzy o niepożądanych zjawiskach społecznych oraz na osiągnięcie zmiany w tym zakresie, przy poprawnym metodologicznie podejściu badawczym. Ze względu na charakter organu ds. równego traktowania nie są to badania stricte naukowe - nie są umieszczane w kontekście dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie teorii nauk społecznych.

Metodologia badań jest konsultowana z przedstawicielami środowiska naukowego na etapie powstawania ich koncepcji. Badania są konsultowane również w trakcie ich realizacji oraz na etapie opracowania wyników.

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk