Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zamknięte konsultacje - 2014

Data:

W procedurze zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych w 2014 r. wpłynęły 93 propozycje tematów badań od organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i ośrodków naukowo – badawczych. Niektóre zgłoszone propozycje powtarzały się lub dotyczyły zbliżonych zagadnień, a więc w rezultacie rozpatrzono 70 zaproponowanych tematów badań.

Zgodnie z założeniami procedury, tematy spełniające wymogi formalne zostały przekazane ekspertom do zaopiniowania. Niektóre, podobne propozycje, opiniowane były wspólnie. Opinie zostały przekazane do ich autorów z możliwością odniesienia się do nich.

Wyboru tematów rekomendowanych do realizacji Rzecznik Praw Obywatelskich dokonał na podstawie zgłoszonych propozycji wraz z uzasadnieniem, opinii ekspertów oraz w oparciu o przyjęte wcześniej kryteria, tj.:

  • jak duży wpływ na sytuację danej grupy społecznej ma zgłoszony problem?
  • czy zgłoszony temat został już przebadany lub czy jego realizacja jest planowana przez inne organy władzy publicznej?

Mając na uwadze powyższe kryteria, Rzecznik wybrał do realizacji 4 tematy:

  1. Dostęp do nauczania religii mniejszości wyznaniowych i etyki (do realizacji w II poł. 2014 r.)
  2. Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości
  3. Dyskryminacja osób transpłciowych w zatrudnieniu
  4. Jakość wsparcia środowiskowego dla osób potrzebujących pomocy w czynnościach życia codziennego

Ważne linki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk