Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zobowiązań państwa wobec pacjentów cierpiących na choroby rzadkie

Data:

W wystąpieniu z 23 października 2013 r. ówczesna Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności podjęcia działań systemowych państwa dotyczących chorób rzadkich, w tym przyjęcia Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, zgodnie z zaleceniem Rady Unii Europejskiej z 8 czerwca 2009 r. w sprawie działań w dziedzinie chorób rzadkich. Rada zleciła państwom członkowskim nie później niż do końca 2013 r. opracowanie i przyjęcie strategii ukierunkowanej na podjęcie konkretnych działań w dziedzinie chorób rzadkich w ramach systemów zdrowotnych i socjalnych. Zobowiązania na państwa członkowskie nałożyła dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

W odpowiedzi Minister Zdrowia poinformował, że sprawą zajmuje się powołany w 2008 r. Zespół do Spraw Chorób Rzadkich. Do jego zadań należy m.in. klasyfikacja i rejestr chorób rzadkich, diagnostyka, opieka medyczna i system wsparcia społecznego. Ponadto w resorcie zdrowia opracowano Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich. Niestety, nigdy nie został on wdrożony.

Rzecznik podejmował kwestię chorób rzadkich w kolejnych swoich wystąpieniach, lecz do tej pory nie otrzymał informacji o konkretnych rezultatach działań podejmowanych przez Ministra Zdrowia w tym zakresie.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do  Ministra o poinformowanie, jakie działania na rzecz pacjentów z chorobami rzadkimi podejmuje resort zdrowia oraz wskazanie terminu wdrożenia Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2016-11-09 12:41:11
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska