Na jakiej podstawie wstrzymano przepustki pacjentom w czasie szczytu NATO i wizyty Papieża?

Data:
  • Na jakiej podstawi prawnej wstrzymane zostały przepustki dla pacjentów w okresie szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży

Zgodnie z konstytucyjną zasadą praworządności organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

W myśl przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osoba z zaburzeniami psychicznymi leczona w szpitalu psychiatrycznym może uzyskać zgodę ordynatora (lekarza kierującego oddziałem) na okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania jej z zakładu, jeżeli nie zagraża to jej życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w dniu 4 lipca 2016 r. skierował pismo okólne do dyrektorów szpitali psychiatrycznych, kierowników oddziałów psychiatrycznych szpitali ogólnych oraz dyrektorów psychiatrycznych zakładów opiekuńczo - leczniczych, w sprawie rozważenia ograniczenia wydawania przepustek umożliwiających pacjentom opuszczenie zakładu psychiatrycznego, powołując się na zagrożenia związane z odbywającym się w kraju Szczytem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Światowymi Dniami Młodzieży.

Wątpliwości Rzecznika budzi ingerencja Ministra Zdrowia w prawa i wolności obywatelskie, bez wskazania podstawy prawnej działania oraz z pominięciem przesłanek udzielenia zgody na okresowe przebywanie poza szpitalem określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Rzecznik zwrócił się o zajęcia stanowiska w kwestii przedstawionego problemu oraz wskazanie podstaw prawnych podjętych działań.

Autor informacji: K@leta_Katarzyna
Data publikacji: 2016-07-22 14:18:07
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-05-02 11:36:23
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk