Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik pyta o podstawę wstrzymania przepustek i widzeń w więzieniach podczas szczytu klimatycznego

Data:
  • W związku z odbywającym się w Katowicach szczytem klimatycznym wstrzymano przepustki w okolicznych więzieniach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich  
  • RPO ma wątpliwości, czy nie narusza to praw i wolności człowieka i obywatela, skoro nie ma umocowania w obowiązującym prawie
  • Rzecznik spytał Ministra Sprawiedliwości o podstawę prawną takich działań  

Z doniesień mediów wynika, że decyzją zastępcy dyrektora generalnego Służby Więziennej wstrzymano na czas szczytu udzielanie zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego, przepustek i widzeń bez dozoru w jednostkach penitencjarnych na obszarze okręgowych inspektoratów SW: katowickiego, opolskiego, krakowskiego i rzeszowskiego. Dotyczy to też skazanych przebywających w innych więzieniach, których miejsce pobytu podczas przepustek obejmuje te obszary. Działania takie  podjęto również wobec nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Adam Bodnar ma świadomość, że 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wymaga działań w celu zapobiegnięcia potencjalnym zagrożeniom. Administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności, czego wyrazem jest wprowadzenie na strategicznym obszarze pierwszego stopnia alarmowego Alfa, na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Organizacja szczytu w żaden sposób nie może być jednak przyczyną podejmowania działań niemających umocowania w obowiązujących przepisach prawa.

Wobec wątpliwości, czy nie stanowi to naruszenia praw i wolności człowieka i obywatela, Rzecznik zwrócił się do ministra Zbigniewa Ziobry o poinformowanie, jaka jest podstawa prawna tych działań wobec osób pozbawionych wolności.

IX.517.2970.2018

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk