Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie propozycji stworzenia wzoru tablic alimentacyjnych

Data:

Rzecznik dostrzegając problem niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego zwrócił się do Ministra o rozważenie propozycji sędziów rodzinnych dotyczącej wykorzystania modelu niemieckiego, w którym tworzony jest wzór tablic alimentacyjnych oraz uproszczenie postępowania i przekazanie sprawy w ręce referendarzy sądowych.

Tablice alimentacyjne w wersji niemieckiej zawierają zestawienie wysokości dochodów osiąganych netto przez dłużnika alimentacyjnego z proponowaną wysokością alimentów dla dziecka, zmieniającą się w zależności od wieku dziecka. Im wyższe dochody oraz wiek dziecka, tym wyższa proponowana wysokość alimentów. Tablice stanowią wytyczne i propozycję, z której sądy mogą korzystać, ale mogą je także modyfikować w zależności od okoliczności sprawy.

Z informacji przekazanych Rzecznikowi przez Ministra Sprawiedliwości, w odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie wynikało, że podjęta została inicjatywa powołania przez Prezesa Rady Ministrów międzyresortowego zespołu, którego zadaniem będzie wypracowanie kompleksowych rozwiązań przeciwdziałających zjawisku nie alimentacji, dlatego też Rzecznik zwrócił się z prośbą o informacje o stanie prac nad organizacją zespołu oraz o stanowisku Ministra w sprawie wykorzystania doświadczeń niemieckich w kwestii zjawiska niealimentacji.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk