Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do MRPiPS w sprawie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych

Data:

Poprawa sytuacji w zakresie alimentacji dzieci w Polsce zależy w znacznym stopniu od zmian w zakresie zwiększenia oddziaływań polityki rynku pracy na wzrost zatrudnienia bezrobotnych dłużników alimentacyjnych. Dlatego bardzo ważne jest wprowadzenie dłużników alimentacyjnych do katalogu podmiotów określonych w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym zostały określone grupy bezrobotnych wyposażone w prawo pierwszeństwa w dostępie do programów specjalnych.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk