Biuletyn Informacji Publicznej RPO

WSA rozpoznał skargę Rzecznika na bezczynność organu

Data:

3 grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku rozpoznał skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w zakresie rozpatrzenia odwołań od dwóch decyzji Wójta Gminy Stara Kiszewa w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego. WSA zobowiązał Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku do rozpoznania odwołań Wnioskodawczyni w terminie 14 dni od doręczenia organowi odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami (sygn. akt III SAB/Gd 62/2015 oraz III SAB/Gd 61/2015).

W skardze Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił naruszenie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przez przekroczenie terminów do załatwienia sprawy i wniósł o zobowiązanie organu odwoławczego do wydania decyzji w określonym terminie. Rzecznik podkreślił w uzasadnieniu, że od chwili wpłynięcia odwołania do SKO w Gdańsku, tj. od dnia 27 października 2014 r. nie podjęto żadnych czynności w sprawie.

Jednocześnie RPO wniósł skargi na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w dwóch innych sprawach. Sprawy te zostały jednak rozpoznane przez Kolegium Odwoławcze przed terminem rozpatrzenia skargi przez sąd administracyjny. W związku z tym Rzecznik wycofał skargi w przedmiotowych sprawach, zaś oba podstępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku zostały umorzone.

 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP