Wójt na portalu społecznościowym. Wyjaśnienia RPO dla lokalnej społeczności

Data:
  • Wójt może prowadzić profil prywatny na platformie społecznościowej, jednakże profil ten nie może być jedynym miejscem publikacji informacji publicznych o działalności w gminie. Nie powinien również służyć jako wyłączny środek organizowania spotkań oficjalnych z mieszkańcami, bowiem prowadzić to może do wykluczenia niektórych mieszkańców.
  • Ponadto prowadzenie prywatnego profilu przy wykorzystaniu nazwy stanowiska (wójt) oraz odniesieniu „oficjalnie” może być mylące dla mieszkańców, bowiem nie jest to „oficjalny” (służbowy) profil urzędnika państwowego, a jedynie jego profil prywatny. 
  • Takie wyjaśnienia RPO przesłał do wójta i społeczności, która nie może się porozumieć co do sposobu komunikowania się

Mieszkańcy gminy Białe Błota poskarżyli się, że wójt część ważnych informacji publikuje na Facebooku, na profilu oznaczonym jako „oficjalny” profil wójta (bo ma on też swój profil prywatny). Więc ci z nich, którzy z Facebooka nie korzystają, albo zostali przez administratora profilu wójta zablokowani, nie mogą się dowiedzieć o ważnych dla wspólnoty sprawach.

Gmina wyjaśniła, że nie finansuje prowadzenia profilu wójta na Facebooku, więc pieniądze publiczne na pewno się nie marnują. Gmina nie ma też wpływu na to, kto kogo blokuje na prywatnym profilu wójta.

RPO napisał więc, że problem jest nieco inny: Jak wskazują mieszkańcy, na prywatnym profilu wójta publikowane są informacje mające charakter informacji publicznych. Ponadto, informacje te nie są publikowane przez żaden inny kanał komunikacji gminy. Przykładem była informacja o podpisaniu umowy na dofinasowanie projektu rozbudowy drogi gminnej. Ponadto, jak wskazują mieszkańcy, poprzez ten profil prywatny organizowane są spotkania z mieszkańcami on-line w związku z trwającą pandemią. Oznacza to, że część mieszkańców (ci, których administrator profilu zablokował) nie ma dostępu do spotkań, które – gdyby nie pandemia - organizowane byłyby w urzędzie.

Informacje te mają charakter informacji publicznych, a zatem dostęp do nich nie może być arbitralnie zablokowany dla wybranych obywateli. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (udip), do udostępniania informacji publicznej obowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności organy władzy publicznej. Takim organem jest wójt. W świetle art. 1 ust. 1 i art. 6 udip, informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Katalog informacji publicznych zawiera art. 6 udip. Punkt 3 tego przepisu stanowi, że udostępnieniu podlega informacja o zasadach funkcjonowania podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej.

Oczywistym jest, że wójt może prowadzić profil prywatny na platformie społecznościowej, jednakże profil ten nie może być jedynym miejscem publikacji informacji publicznych o działalności w gminie. Nie powinien również służyć jako wyłączny środek organizowania spotkań oficjalnych z mieszkańcami, bowiem prowadzić to może do wykluczenia niektórych mieszkańców. Ponadto prowadzenie prywatnego profilu przy wykorzystaniu nazwy stanowiska (wójt) oraz odniesieniu „oficjalnie” może być mylące dla mieszkańców, bowiem nie jest to „oficjalny” (służbowy) profil urzędnika państwowego, a jedynie jego profil prywatny. 

RPO wskazał, że opisany sposób prowadzenia profilu oraz komunikacji z mieszkańcami może prowadzić do naruszenia praw podstawowych i wolności. Dlatego, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o RPO, wystąpił do wójta o wzięcie pod uwagę powyższych zaleceń Rzecznika. Poprosił o poinformowanie o podjętych działaniach.

VII.564.53.2021

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2021-05-18 14:02:36
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk