Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja w Zakładzie Karnym w Płocku

Data:

27-28 września 2021 r. pracownicy Zespołu do spraw Wykonywania Kar Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzili wizytację w Zakładzie Karnym w Płocku. (Notatka z wizytacji w załączniku na dole strony)

Wyodrębniono obszary szczególnie istotne do zbadania: warunki bytowe, udzielanie przepustek losowych, opieka medyczna, zagadnienie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz zaleceń penitencjarno-ochronnych.

Zakład Karny w Płocku jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla recydywistów penitencjarnych oraz osób tymczasowo aresztowanych. Odbywają w nim również karę skazani skierowani do zakładu karnego typu półotwartego. Ponadto, Zakład przeznaczony jest dla skazanych odbywających karę w systemie terapeutycznym dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. W jednostce funkcjonuje także oddział dla osób pozbawionych wolności zakwalifikowanych do nauczania w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Do Zakładu Karnego w Płocku przynależy też Oddział Zewnętrzny w Płońsku, jednak zgodnie z przyjętym planem wizytacji nie podlegał on oglądowi przedstawicieli Biura RPO.

Wizytujący dostrzegli pozytywne aspekty funkcjonowania jednostki, ale także zdiagnozowali wiele nieprawidłowości, które zostały przedstawione w Informacji z wizytacji w Zakładzie Karnym w Płocku z dnia 19 stycznia 2022 r.

Rozmowy przeprowadzone w toku wizytacji z osobami pozbawionymi wolności pozwalają wnioskować, iż osadzeni są w jednostce traktowani z poszanowaniem ich godności. Atmosfera panująca w jednostce została oceniona przez przedstawicieli RPO jako dobra. Zaobserwowano kilka pozytywnych i naznaczonych szacunkiem interakcji pomiędzy funkcjonariuszami oddziałowymi i osadzonymi w czasie wizytacji cel mieszkalnych oraz wydawania posiłków. Osadzeni swobodnie zgłaszali swoje uwagi także wtedy, gdy wizytującym towarzyszył np. wychowawca. Także dobre praktyki w zakresie właściwego dokumentowania i adekwatnego do sytuacji stosowania środków przymusu bezpośredniego nie wzbudziły obaw o niewłaściwe traktowanie osadzonych w tym zakresie.

Pilnej i gruntowej poprawy wymagają natomiast warunki bytowe w Zakładzie Karnym, które budzą obawy wizytujących o zapewnienie osadzonym humanitarnych warunków pobytu w jednostce. Na terenie Zakładu trwają prace budowlane, które prowadzić mają w perspektywie dwóch lat do powstania nowych pawilonów mieszkalnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jeżeli inwestycja zostanie zrealizowana, istotnie wpłynie na poprawę warunków bytowych, co jest niezmiernie potrzebną i oczekiwaną zmianą, niemniej jednak nie może być ona jedynym rozwiązaniem dla aktualnie stwierdzanych problemów. 

W Informacji z wizytacji zostało sformułowanych dziewięć zaleceń, które zostały skierowane do Dyrektora Zakładu karnego w Płocku z wnioskiem o ich realizację. 

IX.517.1892.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski