Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy w trakcie pandemii można wychodzić na przepustki z zakładów karnych? – odpowiedź na pytanie z infolinii RPO

Data:

Wprowadzenie stanu epidemii nie wypłynęło bezpośrednio na stan prawny dotyczący udzielania przepustek skazanym. Niemniej z praktyki funkcjonowania zakładów karnych może wynikać, że część z nich ograniczyła bądź wręcz wstrzymała ich udzielanie w tym czasie.

Regulacje prawne dotyczące udzielania przepustek zawarte zostały w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz.U.2021.53 ze zm.), dalej jako „k.k.w.”. Jako przykład można wskazać art. 91 pkt 7 k.k.w., zgodnie z którym skazanym można udzielać przepustek z zakładu karnego, nie częściej niż raz na dwa miesiące, łącznie na okres nieprzekraczający 14 dni w roku.

Trzeba zatem zauważyć, że przepisy stanowią, że skazanym można udzielać przepustek, z czego wolno wywodzić o pewnej uznaniowości w podejmowaniu decyzji po stronie dyrekcji zakładu karnego w tym przedmiocie. Udzielenie przepustki jest zatem fakultatywne, tym bardziej jeśli przepustka miałaby stanowić formę nagrody.

Pośród nowych regulacji prawnych związanych ze stanem epidemii znalazły się natomiast przepisy pozwalające na udzielenie skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Kwestię udzielenia skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 reguluje art. 14c ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.). Więcej na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Rzecznika: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/skrocenie-kary-więeienia-w-pandemii-faq-22-lutego-2021

Stan prawny na dzień 2 lipca 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk