Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jakie są szanse na skrócenie kary więzienia w pandemii - pytanie na infolinię 800-676-676

Data:

Czy w związku z tym, że z powodu stanu epidemii są ograniczone widzenia w zakładach karnych, można liczyć na skrócenie kary pozbawienia wolności?

Samo ograniczenie widzeń w zakładzie karnym nie daje skazanemu podstaw do wystąpienia o skrócenie kary. Niemniej w stanie epidemii, zgodnie z art. 14c ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) ustawodawca przewidział możliwość udzielenia przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności.

 Na postawie art. 14c ust. 1 sąd penitencjarny, na wniosek dyrektora zakładu karnego, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, może udzielić skazanemu przerwy w wykonaniu kary, chyba że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że skazany w czasie pobytu poza zakładem karnym nie będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności popełni przestępstwo, lub nie będzie stosował się do wytycznych, poleceń lub decyzji właściwych organów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 lub leczeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

Od 31 marca 2020 r. sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w sytuacji, gdy  wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, przy spełnieniu pozostałych warunków zgodnie z art. 43l a Kodeksu karnego wykonawczego.

W pozostałym zakresie obowiązują zwykłe zasady udzielania przerwy, odroczenia wykonania lub warunkowego przedterminowego zwolnienia przewidziane w Kkw i Kodeksie karnym.

Stan prawny na 22.2.2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk