Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W postępowaniu przetargowym można premiować firmy ochroniarskie zatrudniające młodszych pracowników. Ale to nie znaczy, że zwycięzca przetargu ma zwolnić starszych

Data:

Jeśli w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym na usługę ochrony napisane jest, że jednym z kryteriów oceny jest wiek pracowników ochrony (22-55 lat), to nie jest to dyskryminacja ze względu na wiek, gdyż zamawiający był uprawniony do skorzystania z uproszczonej procedury udzielania zamówień publicznych i mógł ustalić kryteria w sposób swobodny, nawet z pominięciem zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy – uważa Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, który odpowiedział właśnie na wystąpienie Rzecznika z 19 listopada 2015 r. (III.801.46.2015.WK)

Rzecznik wystąpił w imieniu pracowników ochrony, którzy stracili pracę, bo ich firma uznała, że warunki wygranego przetargu nie pozwalają już jej na zatrudnienie doświadczonych, starszych pracowników.

Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych, kryterium to nie zostało określone jako warunek udziału w postępowaniu, a jedynie jako kryterium oceny ofert pozwalające na wybór oferty spełniającej w najlepszy sposób wyartykułowane potrzeby zamawiającego. W tym przypadku za wiek pracowników można było dostać tyle samo punktów co fakt zatrudnienia osób wykonujących zamówienie na podstawie umowy o pracę. Waga tego kryterium wynosiła 10%.  Gdyby ktoś złożył ofertę wskazując, że zatrudnia także osoby starsze, to po prostu w tym miejscu nie dostałby punktów. Ale i tak jego oferta mogłaby być uznana za najlepszą. Kryterium decydującym była bowiem cena – jej waga wynosiła aż 80 proc. – wyjaśnia Urząd Zamówień Publicznych.

Dlatego jego zdaniem trudno doszukać się naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie analizowanego kryterium oceny ofert.

Przedstawione wyjaśnienia Rzecznik uznał za wystarczające.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk