Biuletyn Informacji Publicznej RPO

V posiedzenie Komisji Ekspertów KMPT

Data:

Spotkanie poświęcone było przygotowanej przez dyrektora KMPT strategii działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur na lata 2019 – 2023 oraz rekomendacjom zawartymi w Raporcie Podkomitetu ds. Prewencji Tortur ONZ (SPT) po wizycie w Polsce w dniach 8–19 lipca 2018 r., skierowanym do Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Odbyło się 12 września w Biurze RPO  i wzięli w nim udział poza członkami Komisji: rzecznik praw obywatelskich dr hab. Adam Bodnar, zastępczyni RPO dr Hanna Machińska oraz kierownictwo i pracownicy KMPT.

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Hanna Machińska zrelacjonowała ekspertom relację 67. sesję Komitetu ONZ Przeciwko Torturom (CAT) w Genewie w dniach 22-24 lipca. Rozpatrywano wówczas okresowe, siódme sprawozdanie Polski z realizacji Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur  oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, którą Polska ratyfikowała 26 lipca 1989 r.  Stanowisko w tej sprawie przedstawili – oprócz przedstawicieli RPO – reprezentanci polskiego rządu, a także organizacje pozarządowe. Podczas sesji zastępczyni RPO mówiła o  roli i zadaniach Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur usytuowanego w ramach jego biura, jak również o ograniczeniach finansowych, które wpływają na realizację zadań Rzecznika, w tym KMPT.

Następnie dyrektor KMPT Przemysław Kazimirski  przedstawił najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem KMPT między IV a V posiedzeniem Komisji.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP