Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zakazy wypowiadania się w mediach społecznościowych wynikają z dbałości o misję TVP

Data:
  • „Telewizja Polska przywiązuje ogromną wagę do realizacji swojej misji. Jednym z przejawów troski telewizji publicznej jest powstrzymywanie się od aktywności, które mogą prowadzić do eskalacji emocji wokół sporu politycznego”.
  • Tak Jacek Kurski odpowiada na pytania Rzecznika do TVP, dlaczego umowy zawierane przez TVP zobowiązują aktorów, że nie będą prezentować poglądów politycznych w mediach lub w serwisach społecznościowych.

Jacek Kurski pisze też: „Zgodnie z Art. 21 Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu (…).

Zaproponowane postanowienia umowne mają na celu zachować ściśle artystyczny i apolityczny charakter współpracy artystów z Telewizja Polską. Należy wskazać, że aktorzy pierwszo- i drugoplanowi w produkcjach telewizyjnych i serialach TY P S.A. są identyfikowani ze Spółką i co za tym idzie, ich wypowiedzi i opinie prezentowane w mediach oraz serwisach społecznościowych, silnie oddziaływają na kształtowanie poglądów społeczeństwa i często są odczytywane jako opinia TVP S.A., co stoi w sprzeczności z koniecznością zachowania apolitycznego charakteru nadawcy publicznego. Na marginesie wskazujemy, że w znacznej części Pana pisma poruszone zostały kwestie dotyczące pracowników i zakazu publicznej krytyki pracodawcy. Z całą stanowczością podkreślamy, że Telewizja Polska przestrzega prawa pracownicze, w żaden sposób nie ogranicza tych praw oraz nie pozbawia pracowników możliwości zajmowania krytycznego stanowiska wobec pracodawcy. Telewizja Polska wszelkie działania odnoszące się do kwestii pracowniczych uzgadnia i konsultuje z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce, które co do zasady chronią interesy pracownika. Jednocześnie należy zaznaczyć, że umowy zawierane z pracownikami i współpracownikami są z poszanowaniem zasady swobody umów.

VII.564.93.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk