Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Ministerstwo Sprawiedliwości: sprawy aresztowe - priorytetowe

Data:
  • Sprawy o tymczasowe aresztowanie są priorytetowe dla sądów, bo dotyczą wolności obywateli
  • Tak MS odpowiedziało RPO, zaniepokojonego ich odwoływaniem

W związku z informacją, że posiedzenia dotyczące zażaleń na zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie są odwoływane, Rzecznik spytał Ministerstwo Sprawiedliwości::

  • czy faktycznie posiedzenia ws. tymczasowego aresztowania są odwoływane w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie?
  • czy takie posiedzenia są odwoływane również w pozostałych sądach apelacyjnych?
  • czy posiedzeniom aresztowym nadano rangę priorytetową z uwagi na to, że dotyczą wolności osobistej człowieka?

Rzecznik podkreślił, że nawet w przypadku wyjątkowych okoliczności związanych z zagrożeniem epidemiologicznym na organach państwa spoczywa obowiązek takiego zorganizowania pracy, aby zapewnić zachowanie prawa do niezwłocznej, sądowej kontroli
legalności pozbawienia wolności. Prawa określone w art. 45 Konstytucji nie mogą być ograniczane nawet w przypadku obowiązywania stanu wojennego lub stanu wyjątkowego.

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło i podejmuje szereg czynności związanych z funkcjonowaniem sądów powszechnych i wojskowych. W ramach tych działań 12 marca 2020 r. skierowało do prezesów sądów apelacyjnych i prezesów wojskowych sądów okręgowych pismo, zawierające rekomendację tzw. spraw pilnych, wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki.

Wśród tych spraw na pierwszym miejscu umieszczono sprawy ws. zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, jak również inne dotyczące osób pozbawionych wolności (np. skierowanie do szpitala psychiatrycznego, aresztu dla cudzoziemców lub ośrodka strzeżonego).

Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, kierując się tymi wytycznymi, polecił przewodniczącym wydziałów zdjęcie z wokandy wszystkich terminów rozpraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020. Wyjątek stanowił wskazane wyżej sprawy pilne.

Jednocześnie, wszystkie sprawy dotyczące zażaleń na postanowienia o zastosowaniu i przedłużeniu tymczasowego aresztowania, wyznaczone na II połowę marca 2020 r., zostały odwołane z uwagi na stosunkowo małe sale rozpraw, w których miały się odbyć. Rodziło to ryzyko braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego sędziów, protokolanta i stron z uwagi na konieczność zachowania bezpiecznych odstępów.

Ministerstwo poinformowało RPO, że wszystkie te sprawy zostały następnie wyznaczone na przełom marca i kwietnia 2020 r. do rozpoznania w salach o większej powierzchni, zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne. Obecnie nie ma żadnej niewyznaczonej sprawy tej kategorii.

Odpowiedź kończy się zapewnieniem, że sprawy aresztowe, jako dotyczące wolności osobistej człowieka, traktowane są jako priorytetowe.

II.511.256.2020

 

Załączniki:

Autor informacji: Dagmara Derda
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz