Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie RPO z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych w sprawie praw pracowniczych

Data:

Dr Adam Bodnar wziął udział w posiedzeniu Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, podczas którego ustalono, że podjęte zostaną wspólne działania na rzecz wzmocnienia ochrony praw pracowniczych.

Rzecznik podkreślił, że jego głównym narzędziem są wystąpienia generalne do organów władzy publicznej, w których wskazuje na potrzebę rozwiązań najważniejszych problemów obywateli, w tym także tych dotyczących praw pracowniczych. – Mam jednak świadomość, że czasami to nie wystarczy. Dlatego wyrażam nadzieję, że jeżeli razem z organizacjami związkowymi zajmiemy wspólne stanowisko w wielu sprawach, to skuteczniej wpłyniemy na przeprowadzenie niezbędnych zmian w zakresie prawa pracy – zaznaczył dr Bodnar.

Podczas posiedzenia wskazano cztery obszary, w których RPO będzie współdziałał z przedstawicielami związków zawodowych:

  • obejmowanie tzw. zatrudnienia niepracowniczego przepisami prawa pracy (chodzi przede wszystkim o osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych);
  • działania na rzecz poprawy sytuacji pracowników, którzy chcą dochodzić swych praw przed sądami pracy;
  • dążenie do realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 roku w sprawie  prawa do zrzeszania się w związki zawodowe wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową, a nie tylko tych zatrudnionym na podstawie umowy o pracę;
  • podjęcie działań na rzecz ratyfikowania przez Polskę umów międzynarodowych, w szczególności zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej i Protokołu umożliwiającego składanie tzw. skarg zbiorowych.

OPZZ jest kolejną organizacją, z którą dr Adam Bodnar rozmawiał na temat praw pracowniczych. W lutym br. rzecznik spotkał się z Dorotą Gardias – przewodniczącą Forum Związków Zawodowych.

Ważne linki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk