Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Quis custodiet ipsos custodes? Skargi na działania policji - konteksty prawnoporównawcze

Data:

Monografia poświęcona jest systemowi skarg na policję. Przedstawiono w niej przegląd podstawowych praw i wolności człowieka na gruncie uprawnień policji do ingerowania w życie i zdrowie, godność, wolność i prywatność. Zwrócono uwagę i poddano analizie przykładowe instytucje kontrolujące policję w świecie.

Omówiono rodzaje mechanizmów kontroli nad polską policją z uwzględnieniem kontroli resortowej, wewnętrznej, kontroli państwowej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontroli parlamentarnej, skarg obywatelskich, kontroli społecznej. W ostatnim rozdziale została poddana analizie instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich, jako Niezależnego Organu Monitorującego Niewłaściwe Działania Policji.

Załączniki:

Displaying 1 - 1 of 1
Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2018-01-22 13:20:00
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-28 15:49:57
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk