Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Samorząd notarialny dostrzega i potwierdza potrzebę wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych, które zapobiegną wyłudzaniu mieszkań za pożyczki

Data:

Krajowa Rada Notarialna (KRN) odpowiedziała Rzecznikowi, że także z niepokojem śledzi pojawiające się w mediach doniesienia o osobach pokrzywdzonych na skutek zawarcia umów przewłaszczenia mieszkań na zabezpieczenie pożyczek.

Przypomnieć trzeba, że wskutek takich czynności osoby, które wzięły niewielkie w stosunku do wartości mieszkania pożyczki, w efekcie utraciły własność zamieszkiwanych nieruchomości.

Jak podkreśliła KRN, problem ten jest bardzo trudny, również z tego powodu, że stawia w niekorzystnym świetle część środowiska notariuszy i przyczynia się do kształtowania nieprawdziwego wizerunku osób wykonujących zawód notariusza.

KRN poinformowała, że bezpośrednio do niej wpłynęła tylko jedna skarga osoby pokrzywdzonej. Skarga ta została przekazana do właściwej rady izby notarialnej do merytorycznego rozpoznania. Ponadto KRN ma informacje o jednej skardze na notariusza z izby gdańskiej i jednej z izby katowickiej. Obie skargi okazały się bezzasadne. Wobec dwóch notariuszy z izby poznańskiej oraz jednego z izby łódzkiej były prowadzone postępowania dyscyplinarne, które zostały zawieszone do czasu prawomocnego zakończenia postępowań karnych. W izbie wrocławskiej toczyły się dwa postępowania dyscyplinarne, w których potwierdzono nieprawidłowości w działaniach notariuszy.

Odnosząc się do postulatu nagrywania czynności notarialnych Krajowa Rada Notarialna przyznała, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym zarzuty podnoszone wobec notariuszy rzeczywiście są ex post trudne lub wręcz niemożliwe do odparcia.

Jednocześnie KRN zwróciła uwagę, że koncepcja rejestrowania czynności notarialnych wymaga dokładnego sprecyzowania zakresu rejestrowanych czynności oraz zapewnienia bezpieczeństwa zarejestrowanych materiałów ze względu na dobro chronione tajemnicą zawodową.

Samorząd notarialny wspiera ideę lepszego zabezpieczenia praw oraz interesów stron biorących udział w czynnościach notarialnych wskazując, że inicjatywa w tym zakresie leży w rękach Ministra Sprawiedliwości.

Minister Sprawiedliwości po wystąpieniu Rzecznika z czerwca 2016 r. wystąpił ze stosowną inicjatywą, której wstępne założenia ogłosił na konferencji w dniu 18 lipca 2016 r.

Jednak w ocenie KRN jedyną drogą zapobieżenia problemowi wyłudzania mieszkań za pożyczki jest uregulowanie instytucji przewłaszczenia na zabezpieczenie w taki sposób, aby zapewnić jak najlepszą ochronę prawną stron takiej umowy, zwłaszcza tych które są słabsze ekonomicznie. KRN podkreśliła, że konieczne jest przy tym podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa realizowane poprzez działalność edukacyjną. Samorząd notarialny deklaruje jednocześnie gotowość współpracy w wypracowaniu rozwiązań, które pozwolą wyeliminować problem.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska