Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik ws. ochrony ofiar przestępstw z nienawiści

Data:

Do Biura RPO wpływają sygnały o dużej skali przemocy związanej z uprzedzeniami. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzmocnienia reakcji państwa na tego typu przestępstwa.

Raporty organizacji pozarządowych ukazują niepokojący stopień przemocy i mowy nienawiści, z którymi stykają się przedstawiciele różnych mniejszości. Problem ten dotyka w szczególności osoby nieheteroseksualne, osoby transpłciowe, osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze. Do kategorii przestępstw z nienawiści określonych w Kodeksie karnym należą obecnie przestępstwa popełniane z uwagi na narodowość, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie albo bezwyznaniowość ofiary. W ocenie Rzecznika, definicję tę należy rozszerzyć na przesłanki takie jak niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna i tożsamość płciowa.

Dr Sylwia Spurek, Zastępczyni RPO ds. Równego Traktowania:

Osoby, wobec których stosuje się przemoc ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, wiek czy niepełnosprawność doświadczają często dramatycznego w skutkach naruszenia ich godności. Dlatego niezwykle istotne jest, aby sprawy tego rodzaju były skutecznie wykrywane, ścigane i karane. Nie można także zapomnieć o międzynarodowych zobowiązaniach, które wymagają od nas stanowczych i pilnych działań w walce z przestępstwami popełnianymi z nienawiści.

Anna Mazurczak, Zespół ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami Biura RPO:

Przestępstwa, których motywem jest przynależność ofiary do grupy wyjątkowo narażonej na dyskryminację i postrzeganej jako niezasługująca na ochronę, są szczególnym przejawem dyskryminacji. Zwiększenie ochrony ofiar takich przestępstw od lat zalecają Polsce międzynarodowe organy ochrony praw człowieka – Komitet Przeciwko Torturom, Komitet Praw Człowieka, Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, Komitet Praw Dziecka.

 

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP