Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nie wszystkie urzędy państwowe informują na stronach o sposobie załatwienia petycji. RPO pisze do Kancelarii Prezydenta i Premiera

Data:
  • Na stronach internetowych Prezydenta RP oraz niektórych ministerstw nie są publikowane odpowiedzi na petycje kierowane przez obywateli
  • Tymczasem przepisy nakładają na urzędy obowiązek publikowania informacji o sposobie załatwienia petycji
  • Dlatego RPO prosi Szefa Kancelarii Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienia
  • Kieruje też wniosek o zmianę przepisów, aby wynikał z nich jednoznaczny obowiązek publikowania w internecie skanów zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące prawidłowej realizacji ustawy o petycjach. Obywatele sygnalizują, że na stronach internetowych niektórych ministerstw nie są publikowane odpowiedzi na skierowane do poszczególnych ministrów petycje. Podobne skargi dotyczą strony internetowej Prezydenta RP.

Prawo petycji gwarantuje Konstytucja RP (art. 68), a szczegółowe regulacje w tym zakresie znajdują się w ustawie o petycjach. Zgodnie z nią na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się m.in. informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji. Informacja ta jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

Z punktu widzenia ogółu obywateli – nie tylko tych, którzy wystąpili z daną petycją – szczególnie interesujące mogą być dane dotyczące sposobu załatwienia petycji. Tymczasem z analizy stron internetowych poszczególnych ministerstw czy strony Prezydenta RP wynika, że w niektórych przypadkach udzielone odpowiedzi na petycje nie są na tych stronach publikowane (publikowane są wyłącznie skany petycji, ale już nie skany odpowiedzi na petycje).

Zdecydowana większość ministerstw publikuje na stronach internetowych odpowiedzi na petycje (zawiadomień o sposobie załatwienia petycji). Świadczy to o poprawnej interpretacji przepisów ustawy o petycjach i ich właściwym stosowaniu.

W związku z tym, że nie wszystkie ministerstwa publikują na swoich stronach odpowiedzi na petycje, RPO Marcin Wiącek pyta premiera Mateusza Morawieckiego, dlaczego praktyka centralnej administracji rządowej nie jest jednolita. Pyta się również czy premier podejmie działania zmierzające do ujednolicenia praktyki, aby wszystkie ministerstwa i KPRM na swoich stronach internetowych publikowały w całości także odpowiedzi na petycje. Podobne pytania kieruje do Kancelarii Prezydenta RP w odniesieniu do strony internetowej Prezydenta RP.

W związku z tym, że pewna niejednoznaczność art. 8 ust. 2 ustawy o petycjach może być przyczyną niejednolitej praktyki w zakresie publikowania danych o sposobie załatwienia petycji, Rzecznik zwraca się też do premiera, aby zainicjował zmianę. Chodzi o dodanie jednoznacznego obowiązku publikowania na stronie internetowej informacji zawierającej odwzorowanie cyfrowe (skan) zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji.

VII.604.18.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-12-28 07:37:22
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski