Wojewoda uchylił stanowisko Rady Miasta Szczecina „Miasto wolne od dyskryminacji”. Interwencja Rzecznika

Data:
  • Rada Miasta Szczecina w listopadzie 2020 r. przyjęła stanowisko  „Szczecin – miasto wolne od dyskryminacji”.
  • Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził niedawno jego nieważność
  • Rzecznik Praw Obywatelskich pyta przewodniczącą Rady, czy takie rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zostało zaskarżone do sądu administracyjnego

W piśmie do przewodniczącej Rady Renaty Łażewskiej Adam Bodnar podkreśla, że z uznaniem przyjął informację o podjęciu przez Radę Miasta Szczecin uchwały z 24 listopada 2020 r. „Szczecin – miasto wolne od dyskryminacji”. To ważny krok w kierunku realizacji zasady równego traktowania każdego i każdej w życiu wspólnoty samorządowej.

RPO, który pełni funkcję niezależnego organu ds. równego traktowania, wiele uwagi poświęca temu, by wszyscy obywatele, w tym przedstawiciele grup mniejszościowych, mogli korzystać w Polsce z pełni praw podstawowych, w poczuciu bezpieczeństwa i poszanowania godności.

A szczecińska uchwała wychodziła naprzeciw postulatom RPO, by  samorządy terytorialne przyjmowały lokalne polityki antydyskryminacyjne. W korespondencji do Prezesa Związku Miast Polskich Adam Bodnar wzywał reprezentantów i reprezentantki wspólnot  samorządowych do takiego zaangażowania w czynną realizację zasady równego traktowania.

Przyjmowanie lokalnych polityk antydyskryminacyjnych zostało ponadto zarekomendowane przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy. W rezolucji nr 296 (2010) o roli władz lokalnych i regionalnych w ramach realizacji praw człowieka Kongres wezwał m.in. do uwzględniania perspektywy praw człowieka we wszelkich działaniach organów publicznych, prowadzenia działań edukacyjnych i antydyskryminacyjnych szkoleń dla regionalnych urzędników i urzędniczek, zapewnienia równego traktowania w ramach wszelkich lokalnych usług publicznych, kontrolowania działań podmiotów prywatnych pod kątem zgodności z prawami człowieka, a także do przeznaczania odpowiedniego budżetu na realizację powyższych celów.

Dlatego z dużym zaskoczeniem i niepokojem RPO przyjął informację o rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego z 22 stycznia 2021 r., w którym stwierdzono nieważność stanowiska Rady Miasta Szczecin.

Adam Bodnar pyta przewodniczącą Rady, czy rozstrzygnięcie wojewody zostało zaskarżone do sądu administracyjnego. W razie odpowiedzi pozytywnej, poprosił o przesłanie kopii pisma, a w razie przeczącej, wystąpił o podanie  powodów.

XI.501.2.2021

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-03-29 12:25:34
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski