Do Prezesa Związku Miast Polskich oraz Prezydentów Miast Wrocławia, Gdańska, Poznania i Krakowa ws. Deklaracji Wrocławskiej

Data:

Prezydenci Wrocławia, Gdańska, Poznania i Krakowa podpisali w dniu 22 stycznia 2016 r. Deklarację współpracy miast na rzecz otwartości i dialogu międzykulturowego. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich jest to dokument szczególnej wagi. Podtrzymanie i promowanie takich wartości jak tolerancja i wzajemny szacunek jest niezmiernie istotne zwłaszcza obecnie, wobec nasilania się niechętnych, czy wręcz wrogich, postaw wobec osób o różnym pochodzeniu narodowym czy etnicznym i wyznawców innych religii. Na uznanie zasługuje ponadto wyraźny sprzeciw wobec aktów przemocy motywowanych nienawiścią, a także publiczne zapewnienie, że władze samorządowe z pełną stanowczością będą reagować na wszelkie zdarzenia o takim charakterze.

Jednym z priorytetów Rzecznika Praw Obywatelskich jest przeciwdziałanie rasizmowi, ksenofobii oraz związanej z nimi nietolerancji. Rzecznik zaapelował o współpracę władz samorządowych w promowaniu zasady równego traktowania, w tym poprzez wspieranie idei dialogu międzykulturowego oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i nienawiści motywowanej pochodzeniem lub wyznawaną religią.

Treść Deklaracji Wrocławskiej wpisuje się w założenia Programu Intercultural cities realizowanego pod auspicjami Rady Europy. Szerszy udział polskich miast w tej inicjatywie Rady Europy umożliwiłby wymianę dobrych praktyk z partnerami z kraju i zagranicy.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2016-02-10 14:23:24
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk