Marcin Wiącek spotkał się z dyrektorką Europejskiej Sieci Organów ds. Równości Anne Gaspard

Data:

5 września 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z dyrektorką Europejskiej Sieć Organów ds. Równości (Equinet) Anne Gaspard. W spotkaniu w Biurze RPO wzięli udział również zastępca RPO Valeri Vachev i Aleksandra Szczerba z Zespołu ds. Równego Traktowania.

Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat priorytetów Biura Rzecznika w obszarze równego traktowania i niedyskryminacji. Rzecznik przedstawił problemy związane z wykonywaniem funkcji niezależnego organu ds. równości, które pojawiają się w bieżącej działalności Biura RPO. Zwrócił uwagę, że po przyjęciu ustawy wdrażającej przepisy UE w zakresie równego traktowania w 2010 r. nadal nie zostały w pełni zapewnione gwarancje jednakowej dla wszystkich i skutecznej ochrony przed dyskryminacją. W szczególności problemem jest zamknięty katalog cech prawnie chronionych oraz dziedzin objętych zakazem dyskryminacji na gruncie tej ustawy. Dyrektorka Equinet-u przedstawiła również szczegóły bieżącej działalności organizacji oraz plany sieci na najbliższe miesiące.

Europejska Sieć Organów ds. Równości to platforma współpracy, budowania potencjału i wzajemnego wsparcia pomiędzy krajowymi organami ds. równości w zakresie interpretacji prawnej i wdrażania w praktyce dyrektyw UE dotyczących równego traktowania oraz promowania równości i eliminowania dyskryminacji.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-09-05 15:54:07
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-09-05 16:23:11
Operator: Krzysztof Michałowski