Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zasady kwalifikacji do służb MSWiA - bez gwarancji prawa dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Odpowiedź resortu

Data:
 • Procedury regulujące przyjmowanie do służb MSWiA nie dają należytych gwarancji realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach 
 • Możliwość natychmiastowego brakowania dokumentacji po zakończeniu bądź przerwaniu postępowania kwalifikacyjnego uniemożliwia zapoznanie się z nią samym zainteresowanym, organom kontroli i ochrony prawa - w tym RPO, a także sądom
 • Z wyroków sądów wynika, że brak odpowiednich procedur kontrolnych i odwoławczych jest istotną przeszkodą w stosowaniu reguł art. 60 Konstytucji RP, co może naruszać wymóg traktowania starających się o dostęp do służby na jednakowych zasadach
 • AKTUALIZACJA: 13.03.2024: Według MSWiA przepisy postępowania kwalifikacyjnego zapewniają równość szans dostępu do służby publicznej. Wymagania stawiane kandydatom są jasno określone i jednakowe dla wszystkich. Zapewniona jest też droga odwoławcza.

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek prosi ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego o dostosowanie przepisów postępowania kwalifikacyjnego do standardów konstytucyjnych.

RPO nie mógł poznać całości akt postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatki

Wątpliwości wobec procedury naboru do formacji mundurowych podległych MSWiA Rzecznik nabrał w związku z badaniem skargi obywatelki na postępowanie kwalifikacyjne do służby w Straży Granicznej. Z odpowiedzi Komendanta Karpackiego Oddziału SG wynika bowiem, że RPO nie mógł się zapoznać się z całością akt postępowania kwalifikacyjnego kandydatki. Było to spowodowane zniszczeniem dokumentacji na podstawie protokołu brakowania dokumentów niearchiwalnych w związku z decyzją Nr 166 KG SG z 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w SG. 

Aczkolwiek w przypadku zainteresowanej akta zniszczono ponad pół roku po terminie powiadomienia o odstąpieniu od postępowania kwalifikacyjnego, to RPO podkreśla, że przepisy nie zakreślają granic na dokonanie takiej czynności. Dokumentację można brakować w każdym momencie po jej wykorzystaniu. Przepisy wskazują, że dokumentacja postępowania kwalifikacyjnego może być brakowana natychmiast po jego zakończeniu bądź przerwaniu.

Tym samym w przypadku zakwestionowania wyników postępowań kwalifikacyjnych organy wymiaru sprawiedliwości - jak np. sądy administracyjne oraz kontroli i ochrony prawa - jak np. NIK czy RPO, nie będą mogły zapoznać się z dokumentacją i ocenić zgodność procedur i rozstrzygnięć z prawem. W ocenie RPO przepisy wewnętrzne powinny przewidywać rozsądny termin na wybrakowanie dokumentacji, uwzględniający potencjalną drogę odwoławczą kandydatów, wobec których przerwano postępowanie kwalifikacyjne lub odstąpiono od niego.

Z tą sprawą związany jest problem o charakterze generalnym - ograniczonego dostępu do służby. W odpowiedzi na wystąpienie RPO Minister-Koordynatora Służb Specjalnych wyraził przekonanie, że argumentacja dotycząca równego dostępu do służby mogłaby znaleźć zastosowanie do służby publicznej rozumianej w szerokim zakresie, tj. do pracowników i urzędników służby cywilnej oraz pracowników urzędów państwowych, a nawet funkcjonariuszy formacji mundurowych.  W odniesieniu jednak do formacji bezpieczeństwa państwa nie może ona mieć przełożenia z uwagi na specyfikę i tajność ich działań.

Art. 31 ust. 3 ustawy o Straży Granicznej stanowi, że minister właściwy do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia szczegółowy tryb i etapy postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do SG oraz wzór składanego przez te osoby kwestionariusza osobowego, uwzględniając czynności niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i ustalenia w jego toku przydatności i predyspozycji kandydatów.

Zgodnie z § 6 ust.1 rozporządzenia z 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w SG, właściwy przełożony może odmówić poddania kandydata postępowaniu albo odstąpić w każdym czasie od jego prowadzenia, jeżeli nie ma uzasadnienia w potrzebach służbowych SG. Przyczyny odmowy dokumentuje się w formie notatki służbowej.

Co mówi orzecznictwo sądowe

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 27 września 2012 r., sygn. III KRS 25/12, zasada dostępu do służby publicznej wyrażona w art. 60 Konstytucji RP nie gwarantuje obywatelom przyjęcia do służby publicznej. Stawia jedynie przed organami obowiązek stosowania wobec kandydatów jednakowych, przejrzystych kryteriów, które zapewniają równe szanse w dostępie do służby. Zasada równego traktowania i niedyskryminacji wyrażona w art. 32 Konstytucji zakazuje kierowania się dyskryminującymi kryteriami oceny.

W tezie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 lipca 2014 r., sygn. akt I OSK 3044/12, zawarto pogląd, że wojewódzki komendant policji, przerywając postępowanie kwalifikacyjne, ma obowiązek przedstawić kandydatowi wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące powodów takiej decyzji.

Stosownie do wyroku SN z 15 listopada 2022 r., sygn. akt I NKRS 43/22, przedmiotem ochrony z art. 60 Konstytucji jest przede wszystkim formalny aspekt dostępu do służby, związany z przestrzeganiem jednolitych kryteriów i procedur postępowania, a nie sama ocena kwalifikacji czy też wiarygodności danej osoby z punktu widzenia kryteriów stosowanych w ramach tego postępowania. Celem art. 60 Konstytucji jest zapewnienie równości szans dla osób podejmujących starania o pełnienie funkcji w służbie publicznej. realizacja art. 60 Konstytucji z jednej strony wymaga od ustawodawcy ustanowienia regulacji materialnoprawnych, określających przejrzyste kryteria selekcji kandydatów i obsadzania stanowisk w służbie publicznej, a z drugiej strony nakazuje stworzenie odpowiednich gwarancji proceduralnych, zapewniających weryfikowalność decyzji w sprawie naboru do służby. Brak odpowiednich procedur kontrolnych i odwoławczych stanowić może istotną przeszkodę w stosowaniu przyjętych reguł, a tym samym naruszać będzie konstytucyjny wymóg traktowania starających się o dostęp do służby na jednakowych zasadach.

Kierunek w zakresie podejścia sądu do aktu odmowy i przerwania postępowania kwalifikacyjnego w służbach mundurowych określono  w wyroku NSA z 18 stycznia 2023 r., sygn. akt III OSK 1793/21. Zgodnie z nim akty przerwania postępowania kwalifikacyjnego co prawda nie są decyzjami administracyjnymi, ale stanowią sprawy z zakresu administracji publicznej podlegające kontroli sądów administracyjnych. Dokonując oceny zgodności z prawem takiego aktu, sąd administracyjny powinien dysponować aktami dokumentującymi wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego, z zachowaniem rygorów wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych. Przedwczesne brakowanie dokumentacji postępowania kwalifikacyjnego może spowodować, że prawo dostępu do służby publicznej zostanie pozbawione treści materialnej.

Wnioski RPO

Prowadzi to do wniosku, że procedury regulujące przyjmowanie do służby nie dają należytych gwarancji w zakresie określonego w art. 60 Konstytucji prawa dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. 

Możliwość natychmiastowego brakowania dokumentacji po zakończeniu bądź przerwaniu postępowania kwalifikacyjnego uniemożliwia zapoznanie się np. z notatką służbową dotyczącą przyczyn: odmowy poddania kandydata postępowaniu albo odstąpienia od jego prowadzenia - organom wymiaru sprawiedliwości oraz kontroli i ochrony prawa, a także samym zainteresowanym. 

Z wyroków SN z 15 listopada 2022 r. i NSA z 18 stycznia 2023 r. wynika, że brak odpowiednich procedur kontrolnych i odwoławczych stanowi istotną przeszkodę w stosowaniu przyjętych reguł art. 60 Konstytucji, co może naruszać konstytucyjny wymóg traktowania starających się o dostęp do służby na jednakowych zasadach.

RPO prosi Ministra o zbadanie zagadnienia oraz dostosowanie przepisów postępowania kwalifikacyjnego do standardów konstytucyjnych. 

Odpowiedź Czesława Mroczka, sekretarza stanu w MSWiA

W odpowiedzi na pismo z 6 lutego 2024 r. w sprawie procedury naboru do formacji mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (SWiA), na podstawie informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji, Komendę Główną Straży Granicznej (SG), Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i Służbę Ochrony Państwa (SOP), uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Procedura doboru do służby w formacjach podległych Ministrowi SWiA jest prowadzona na podstawie przepisów:

 • art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji,
 • art. 31 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej  oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej,
 • art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej  oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
 • art. 68 i 69 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa  oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 15 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa.

Zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami ustaw pragmatycznych, służbę w formacjach podległych Ministrowi SWiA może pełnić osoba, która: jest obywatelem polskim (w SG i SOP - posiada wyłącznie obywatelstwo polskie), nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzysta z pełni praw publicznych, posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach (w Policji, SG i SOP - posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować). Ponadto, służbę w Policji SG i SOP może pełnić osoba o nieposzlakowanej opinii, która daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji. Dodatkowo w SOP służbę może pełnić osoba, która nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała lub nie była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Procedura doboru do służby jest prowadzona w formie konkursu. W związku z powyższym o przyjęciu do służby decyduje uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku ze wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz suma otrzymanych punktów. Wobec wszystkich kandydatów stosowane są jednakowe zasady oraz tożsame kryteria oceny poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Odnosząc się do odmowy objęcia kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym albo odstąpienia od jego prowadzenia w ramach naboru do Policji, SG i SOP informuję, że powyższe kwestie zostały określone:

 • w art. 25 ust. 19 ustawy o Policji oraz § 57 rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Kandydat do służby w Policji jest informowany pisemnie o przyczynach odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz o terminach karencji. Przedmiotowa informacja może mieć także formę dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne , doręczonego środkami komunikacji elektronicznej,
 • w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, w którym wskazano, że przełożony właściwy w sprawach postępowania może odmówić poddania kandydata postępowaniu albo odstąpić w każdym czasie od jego prowadzenia, jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje uzasadnienia w potrzebach służbowych SG. Przyczyny odmowy poddania kandydata postępowaniu albo odstąpienia od jego prowadzenia dokumentuje się w formie notatki służbowej. Ponadto zgodnie z § 22 ww. rozporządzenia kandydata zawiadamia się pisemnie o zakończeniu postępowania i o jego wyniku. Przywołany przepis prawa stosuje się odpowiednio także w przypadku odmowy poddania kandydata postępowaniu oraz odstąpienia od prowadzenia postępowania,
 • w art. 69 ust. 8 ustawy o Służbie Ochrony Państwa oraz § 29 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa, zgodnie z którym kandydata do służby, wobec którego przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się negatywnym wynikiem lub niespełnieniem warunków podjęcia służby w SOP zawiadamia się pisemnie o odmowie przyjęcia do służby w SOP.

Zawiadomienie o odmowie przyjęcia do służby w SOP zawiera informację o przyczynie odmowy przyjęcia do służby w SOP oraz pouczenie o możliwości i terminie kolejnego przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego w SOP. Powyższe rozwiązanie spełnia kryterium dostępu do służby publicznej w zakresie uzyskania informacji o przyczynach negatywnej weryfikacji kandydata do służby.
Natomiast stosownie do § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej ocena dokumentów złożonych w postępowaniu kwalifikacyjnym polega na sprawdzeniu spełnienia przez kandydata wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze do służby w PSP. Kandydat, który nie spełni wymogów określonych w ogłoszeniu, nie jest dopuszczony do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Przedstawiając uregulowania prawne dotyczące procedury naboru do służby w PSP, pragnę zauważyć, że przepisy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, a także przepisy wykonawcze, nie przewidują możliwości odmówienia przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata do służby w PSP lub przerwania tego procesu, bez podania przyczyny. Wskazane przepisy prawa dotyczące naboru do służby w PSP nie blokują dostępu do tej służby. Rozwiązania prawne przyjęte w art. 28 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej uwzględniają wymagania wynikające z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, dotyczące zasady równości wobec prawa  oraz zasady równego dostępu obywateli polskich korzystających z pełni praw publicznych do służby publicznej . W art. 28 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono zasadę otwartości oraz konkurencyjności naboru do służby, przez co w procesie naboru może uczestniczyć większa liczba osób zainteresowanych służbą.

W odniesieniu do stosowania trybów odwoławczych w postępowaniu kwalifikacyjnym należy wskazać, że pierwszy z nich dotyczy decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa i został uregulowany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych . Zgodnie z art. 35 ust. 1 ww. ustawy osobie sprawdzanej przysługuje odwołanie do Prezesa Rady Ministrów. Odwołanie to wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia kandydatowi decyzji, za pośrednictwem podmiotu, który przeprowadził postępowanie sprawdzające lub kontrolne postępowanie sprawdzające.

Kolejny tryb odwoławczy odnosi się do prawa odwołania od orzeczenia komisji lekarskiej, którego założenia uregulowano w art. 43, 44 i 46 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych  oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji. Straży Granicznej. Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa .

Należy wskazać, że z kwestią prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego nierozerwalnie są również związane zagadnienia z obszaru ochrony danych osobowych, w tym przypadku kandydatów biorących udział w naborze do służby. Uprawnienie do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych w procesie rekrutacji do służby uregulowane zostało w art. 46b ust. 1 ustawy o Policji, art. 50b ust. 1 ustawy o Straży Granicznej, art. 70a ust. 1 ustawy o Służbie Ochrony Państwa ora z w art. 28b ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  dane osobowe powinny być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Ponadto, dane osobowe należy przechowywać w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

Należy wskazać, że pozyskiwane w ramach prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w ww. formacjach dane osobowe kandydatów, stanowią zbiór danych wrażliwych podlegających szczególnej ochronie. Pragnę podkreślić, że przywołane powyżej przepisy ustaw pragmatycznych, umożliwiają przetwarzanie danych osobowych kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celu, w którym zostały pozyskane. Ponadto, należy wskazać, że kandydat do służby składając Kwestionariusz osobowy kandydata do służby, podpisuje również oświadczenie w zakresie możliwości przetwarzania jego danych osobowych do celów postępowania kwalifikacyjnego. Przedmiotowe oświadczenie stanowi podstawę do poinformowania kandydata do służby o celu i czasie przetwarzania danych osobowych.

Akta zakończonych postępowań kwalifikacyjnych kandydatów, wobec których przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego odmówił objęcia postępowaniem albo odstąpił od jego prowadzenia są przekazywane do archiwum. Zgodnie z:

 • załącznikiem do zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji  - oferty nierozpatrzone i rozpatrzone odmownie są klasyfikowane w kategorii „BC", co oznacza dokumentację posiadającą krótkotrwałe znaczenie praktyczne, która po pełnym wykorzystaniu może być brakowana przez komórkę organizacyjną za wiedzą i zgodą właściwego archiwum;
 • jednolitym rzeczowym wykazem akt, stanowiącym załącznik do decyzji nr 166 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Straży Granicznej  - dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do służby w SG oznaczono symbolem „Bc”, kwalifikując je tym samym do dokumentacji o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym, którą można brakować po wykorzystaniu;
 • decyzją nr 399 Komendanta Służby Ochrony Państwa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Służby Ochrony Państwa  - dokumentacja naboru kandydatów do służby podlega brakowaniu po uprzedniej klasyfikacji jako dokumenty niearchiwalne oznaczone symbolem „Bc” ze względu na krótkotrwałe znaczenie praktyczne, o okresie przechowywania krótszym niż jeden rok liczonym w pełnych latach kalendarzowych począwszy od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.

Dokumentacja ze wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby w PSP wraz z protokołem, zgodnie z zarządzeniem nr 1 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej , została przypisana do kategorii archiwalnej „BC”. Natomiast stosownie do § 9 ust. 1 pkt 3 załącznika do decyzji Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej , symbolem „BC” oznacza się dokumentację mającą krótkotrwałe znaczenie praktyczne, niepodlegającą przekazaniu do archiwum zakładowego, która po pełnym wykorzystaniu - za zgodą właściwego archiwum - jest niszczona w komórkach organizacyjnych, w których została wytworzona lub do których wpłynęła. Wskazane powyżej regulacje nie określają terminu przewidzianego na brakowanie omawianej dokumentacji.
Jednocześnie należy wskazać, że tematyka postępowań kwalifikacyjnych do służby w formacjach podległych Ministrowi SWiA była przedmiotem kontroli Najwyższej Izby Kontroli (NIK).

W wystąpieniu pokontrolnym P/21/041 z kontroli nt. Realizacja naboru i utrzymania zatrudnienia w formacjach podległych MSWiA oraz w cywilnych służbach specjalnych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień w zakresie archiwizowania dokumentacji z postępowań kwalifikacyjnych do służby w Policji i PSP, jak również nie formułowano wniosków w tym zakresie.

Natomiast, jak wskazała Komenda Główna SG aktualny sposób postępowania z dokumentacją kandydata w SG wynika ze stwierdzonego przez NIK braku zasadności przetwarzania danych osobowych kandydatów nieprzyjętych do służby w SG. W ramach ww. kontroli NIK za niecelowe uznała przechowywanie akt opracowania kadrowego kandydatów nieprzyjętych do służby w SG poza okres konieczny dla realizacji celu postępowania kwalifikacyjnego. Jednocześnie Izba zaleciła systematyczne brakowanie dokumentacji kandydatów, wobec których podjęto decyzję o odstąpieniu od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. W związku z powyższym, zgodnie z wnioskiem zawartym w wystąpieniu pokontrolnym, kierownicy jednostek organizacyjnych SG, pismem z 6 grudnia 2021 r. (sygn. KG-KS-II-II.1 110.271.2021), otrzymali zalecenie podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do wybrakowania zaległych teczek w przypadku, gdy nie są niezbędne dla realizacji celu postępowań kwalifikacyjnych, jak również dokonywania systematycznego przeglądu i bieżącego brakowania dokumentacji kandydatów, wobec których zostało negatywnie zakończone postępowanie kwalifikacyjne.

Należy podkreślić, że NIK w ww. wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra SWiA nie wniosła zastrzeżeń do podejmowanych przez Ministra działań mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów naboru oraz utrzymania zatrudnienia w podległych mu służbach.

Konkludując, w ocenie Ministerstwa SWiA uregulowania dotyczące postępowania kwalifikacyjnego do służby w formacjach podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zapewniają równość szans dostępu do służby publicznej. Wymagania stawiane kandydatom do służby są jasno określone i jednakowe dla wszystkich zainteresowanych, a tym samym wypełniają dyspozycję art. 60 Konstytucji RP. Została zapewniona droga odwoławcza w sprawie decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz orzeczenia komisji lekarskiej.

Mając na względzie wystąpienia pokontrolne NIK, wydaje się, że nie zachodzi potrzeba dokonania zmian w odniesieniu do sposobu postępowania z aktami kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do właściwej służby.

WZF.711.1.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski