Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Policjanci mieli robić upokarzające zdjęcia zatrzymanych i wrzucać je do sieci. Rzecznik monitoruje sprawę

Data:
  • Policjanci z Buska-Zdroju mieli robić fotografie zatrzymanych osób w kryzysie bezdomności w sposób naruszający ich godność i rozpowszechniać je w mediach społecznościowych
  • Zaczął się już ich proces; trwają też postępowania w policji w celu wydalenia ich ze służby 

Na podstawie informacji medialnej Rzecznik Praw Obywatelskich w 2019 r. podjął z urzędu sprawę poniżania zatrzymanych oraz wymierzania im wielu grzywien mandatami karnymi przez policjantów w Busku-Zdroju.

BRPO zwróciło się wtedy do Prokuratora Okręgowego w Kielcach o informacje o stanie postępowania, w tym o podjętych czynnościach i ustaleniach. 

Ponadto wystąpiono do Biura Kontroli Komendy Głównej Policji o wyjaśnienia, w tym: czy sprawa była przedmiotem zainteresowania Biura, jakie poczyniono ustalenia oraz czy stwierdzono podstawy do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych.

Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód poinformowała, że wszczęła postępowanie w sprawie przekroczenia w Busku-Zdroju uprawnień służbowych przez funkcjonariuszy miejscowej Komendy Powiatowej Policji poprzez poniżające traktowanie osób zatrzymanych, osadzonych w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych KPP.

Miało to polegać na fotografowaniu ich w sytuacjach naruszających godność zatrzymanych oraz wykorzystywanie tych fotografii do celów pozasłużbowych, w tym przez rozpowszechnianie ich w mediach społecznościowych. Zakwalifikowano to jako działanie na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego dotychczas nieustalonych osób (art. 231 § 1 Kodeksu karnego).

Funkcjonariusze, co do których zachodziło podejrzenie, że mogli dokonywać fotografii i je wykorzystywać, zostali przesłuchani w charakterze świadków. Zabezpieczono urządzenia elektroniczne, które będą opiniowane przez biegłych z zakresu informatyki śledczej. Będą też podjęte czynności dla ustalenia pełnego kręgu osób uczestniczących w czynnościach, a także osób pokrzywdzonych.

Komenda Główna Policji informowała zaś, że do Biura Kontroli KGP wpłynęło anonimowe pismo dotyczące fotografowania przez funkcjonariuszy KPP w Busku-Zdroju osób zatrzymanych w sposób im uwłaczający. Zostało ono przekazane do Biura Spraw Wewnętrznych.

Z uwagi na dyskrecjonalny charakter czynności Biura Spraw Wewnętrznych Policji, wówczas informacji tej nie przekazano Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach.

Po nagłośnieniu sprawy w mediach 11 października 2019 r. wszczął on postępowania dyscyplinarne wobec czterech funkcjonariuszy. Zawiesi  dwóch z nich w czynnościach służbowych. Ponadto komendant wszczął postępowania administracyjne ws. zwolnienia ze służby dwóch funkcjonariuszy u w trybie art. 41 ust. 2 pkt 5  ustawy o Policji (ze względu na „ważny interes służby”). Sprawa jest monitorowana przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji.

Zespół Prawa Karnego BRPO monitorował postępowanie Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód, które zakończono wniesieniem 30 czerwca 2021 r. do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju aktu oskarżenia przeciwko W. G. oraz M. M., oskarżonym o czyny z art. 231 § 1 k.k.

Biuro RPO zwróciło się do tego o sądu o poinformowanie  o aktualnym stanie rozpoznawanej sprawy.

Pozostaje ona nadal w zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich.

II.519.1183.2019

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Karnego
Data publikacji: 2021-09-23 15:49:17
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski