Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawa "podatku Belki". MF informuje o pracach nad ograniczeniem opodatkowania zysków kapitałowych

Data:
  • Obywatele skarżą się, że "podatek Belki" negatywnie wpływa na możliwości oszczędzania i gromadzenia kapitału, zwłaszcza wobec wzrostu cen
  • W ostatnich latach Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizował resortowi finansów konieczność gruntownych zmian w tej kwestii, jednak prace legislacyjne ostatecznie nie zostały sfinalizowane
  • Marcin Wiącek prosi ministra finansów Andrzeja Domańskiego o stanowisko co do zasadności, a także kierunku ewentualnych zmian dotyczących „podatku Belki"
  • AKTUALIZACJA: Resort odpisał, że prowadzi prace nad różnymi koncepcjami preferencji podatkowych w celu zwiększenia skłonności obywateli do oszczędzania i inwestowania poprzez ograniczenie opodatkowania osiąganych przez nich zysków kapitałowych - założeniem rozważanych rozwiązań jest ograniczenie ich do oszczędności lub inwestycji kapitałowych do 100 tys. zł

RPO zwraca uwagę na jeden z wielu nierozwiązanych problemów o charakterze generalnym w obszarze podatków  - opodatkowania zysków kapitałowych. 

Temat ten od dłuższego czasu jest przedmiotem skarg do BRPO. Zdaniem obywateli "podatek Belki" negatywnie wpływa na możliwości oszczędzania i gromadzenia kapitału w ramach gospodarstw domowych, zwłaszcza w czasach postępującego, istotnego wzrostu cen. Danina ta postrzegana jest przez skarżących jako swoista kara za oszczędzanie. Dlatego wielokrotnie zgłaszano postulaty pilnej nowelizacji obowiązującego stanu prawnego

W ostatnich latach Rzecznik systematycznie sygnalizował konieczność przeprowadzenia gruntownych zmian legislacyjnych w tym obszarze w wystąpieniach generalnych do Ministra Finansów.

W odpowiedzi otrzymał deklaracje gotowości podjęcia kroków w celu reformy "podatku Belki". Z informacji resortu wynikało, że prowadzone były analizy dotyczące wprowadzenia kwoty wolnej od podatku w opodatkowaniu dochodów z kapitałów pieniężnych. Niemniej jednak prace legislacyjne ostatecznie nie zostały sfinalizowane.

Rzecznik zwraca się do MF o stanowisko. Z uwagi na szerokie zainteresowanie obywateli tym problemem, Marcin Wiącek prosi o szczegółowe informacje odnoszące się także do planowanego harmonogramu prac legislacyjnych.

Odpowiedź Jarosława Nenemana, podsekretarza stanu w MF

Obecnie w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace nad różnymi koncepcjami preferencji podatkowych mających na celu zwiększenie skłonności obywateli do oszczędzania i inwestowania poprzez ograniczenie opodatkowania osiąganych przez nich zysków kapitałowych, przy czym założeniem rozważanych rozwiązań jest ograniczenie ich do oszczędności lub inwestycji kapitałowych do 100 tys. zł.

Należy podkreślić, iż przy opracowywaniu zakresu preferencji podatkowych uwzględnione muszą zostać wszystkie możliwe aspekty gospodarcze wprowadzenia takich rozwiązań, w tym w szczególności ich wpływ na sektor finansów publicznych oraz na rynek kapitałowy. Przygotowanie koncepcji, a następnie projektu zmian legislacyjnych, wymaga odpowiedniego czasu niezbędnego do ich rzetelnego wykonania.

Pragnę zaznaczyć, że działania Ministerstwa Finansów są prowadzone w kierunku wypracowania takich rozwiązań, które z jednej strony będą zapewniały korzyść podatnikom (z zachowaniem zasady równości podmiotów w prawie), a z drugiej nie będą powodowały nadmiernej komplikacji rozliczeń podatkowych. Przy czym pod uwagę muszą być brane również czynniki związane z wdrożeniem i stosowaniem rozliczenia podatkowego wynikającego z przygotowanych koncepcji, takie jak np. konieczność zapewnienia odpowiednich narzędzi informatycznych, a także dostosowania organizacyjnego i kadrowego organów podatkowych.

Jednocześnie informuję, że na obecnym etapie prac, udzielanie jakichkolwiek bardziej szczegółowych informacji o kierunkach i zakresie planowanych zmian w opodatkowaniu przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych oraz terminach ich wprowadzenia nie jest możliwe.

Ze swej strony pragnę zapewnić, że po wypracowaniu docelowej koncepcji rozwiązań oraz podjęcia prac legislacyjnych w tym zakresie, niezwłocznie poinformuję o tym Pana Rzecznika.

V.511.719.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MF
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski

Zobacz także