Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO pisze do Ministra Zdrowia w sprawie braku zatarcia kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

Data:

Norma prawna zawarta w art. 110 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich pozbawia lekarza i lekarza dentystę możliwości - po ukaraniu karą dyscyplinarną polegającą na skreśleniu z listy osób wykonujących zawód - ponownego wpisu na listę członków samorządu zawodowego oraz uzyskania prawa wykonywania zawodu.

Rzecznik zauważa, że w przypadku innych zawodów medycznych ustawodawca przyjął odmienne rozwiązanie, dopuszczając w wypadku orzeczenia kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu, możliwość przywrócenia do zawodu po upływie wskazanego okresu.

Podobne regulacje obowiązywały w stosunku do pielęgniarek i położnych oraz lekarzy weterynarii. Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich były one przedmiotem badania Trybunału Konstytucyjnego, który wyrokiem z dnia 18 października 2010 r. (sygn. akt K 1/09) orzekł o ich niekonstytucyjności. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle powyższego, powstaje wątpliwość co do konstytucyjności art. 110 ust. 5 ustawy o izbach lekarskich, bowiem trudno jest znaleźć przekonywujące argumenty przemawiające za zróżnicowaniem praw lekarzy i lekarzy dentystów oraz innych zawodów medycznych w zakresie możliwości przywrócenia do zawodu.

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Dagmara Derda